Czy składki na PPE też są zwolnione z podatku dla młodych (w końcu są przychodem)?
Kwota składki na PPE pokryta przez pracodawcę stanowi niewątpliwie przychód pracownika ze stosunku pracy, więc jest objęta zwolnieniem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o PIT.
Jak policzyć zaliczkę na podatek, jeżeli wypłacam zasiłek chorobowy za część miesiąca lub za cały miesiąc (myślę, że nie stosuję kosztów uzyskania przychodów, bo przy zasiłkach jej nie ma, ale co z kwotą wolną)?
Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o PIT nie dotyczy zasiłku chorobowego ani za część, ani za cały miesiąc. W związku z tym przy obliczaniu zaliczki na podatek należy wyodrębnić z przychodu kwotę odpowiadającą zasiłkowi oraz obliczyć zaliczkę według dotychczasowych zasad, tj. bez zastosowania kosztów uzyskania przychodu i z możliwością uwzględniania przez pracodawcę kwoty wolnej od podatku, jeżeli pracownik złożył pracodawcy PIT-2. Zaliczkę należy obliczać według skali podatkowej wynikającej z art. 27 ust. 1 ustawy. Należy również pamiętać, że kwota zasiłku chorobowego nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Jak wypełnić PIT-11, jeżeli nie zostanie zmieniony formularz? Na zdrowy rozum powinna być możliwość wykazania kwot przychodów, składek i ewentualnie podatku (bo może być od zasiłków) z rozgraniczeniem od stycznia do lipca br. i dla pozostałych miesięcy roku, zwłaszcza dla osób, które nie złożyły oświadczenia.
Nie opublikowano jeszcze projektu nowego formularza PIT-11 za 2019 r., natomiast w opublikowanym 4 października 2019 r. projekcie nowego formularza PIT-36 wskazany jest rozdział D, w którym podatnicy będą podawać wysokość przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy. Należy więc założyć, że również projekt informacji PIT-11 będzie zawierać odrębne kolumny dla przychodów zwolnionych oraz dla przychodów opodatkowanych (np. z tytułu zasiłku), od których pobrana została zaliczka na podatek.
Czy przychód zwolniony wlicza się do progresji podatkowej? Czy po wykorzystaniu limitu zwolnienia podatkowego (85 528 w 2020 r.) przez pracownika do 26 roku życia należy stosować stawkę 17 proc. (I próg podatkowy) czy 32 proc. (jako że łącznie z przychodem zwolnionym z PIT przekroczony został I próg podatkowy)?
Po wykorzystaniu limitu zwolnienia podatkowego dla osób do 26. roku życia tj. kwoty 85 528 zł w 2020 r., należy stosować stawkę 17 proc. Przychodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy o PIT nie wlicza się do progresji podatkowej, a zatem dopiero po wykorzystaniu limitu zwolnienia podatkowego zaczynamy liczyć przychody według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy. Przykładowo, gdy pracownik osiąga przychód roczny w wysokości 130 tys. zł i w 2020 r. skorzysta z ulgi dla młodych w wysokości 85 528 zł, to podstawą obliczenia podatku dochodowego z zastosowaniem skali podatkowej będzie przychód w wysokości 44 472 zł po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu i przysługujące odliczenia (np. składki na ubezpieczenia społeczne).
Proszę o praktyczną pomoc w obliczeniu wynagrodzenia oraz zaliczki na podatek pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 2250 zł brutto za wrzesień 2019 r. dla osoby do 26. roku życia, która nie złożyła i nie zamierza złożyć stosownego oświadczenia dotyczącego zwolnienia uzyskanych przychodów z PIT. Pracownik zamierza odzyskać zwrot podatku w rozliczeniu rocznym.
U pracownika, który nie złożył i nie zamierza złożyć oświadczenia dotyczącego zwolnienia uzyskanych przychodów z PIT, obliczenie wynagrodzenia oraz zaliczki należnej odbywa się według dotychczasowych zasad. Zakładając, że pracownik poniżej 26. roku życia podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wynagrodzenie brutto w wysokości 2250 zł stanowi podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne. W związku z nieskorzystaniem przez pracownika ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148, całość jego wynagrodzenia stanowi podstawę obliczenia podatku, a składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania.
Obliczenia będą następujące: wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 308,48 zł, następnie wysokość składki zdrowotnej odliczanej od podatku to 150,47 zł, zaliczka na podatek wynosi 133 zł, a wynagrodzenie netto pracownika po pomniejszeniu podstawy opodatkowaniu o składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu wynosi 1633, 78 zł.