Osoba poniżej 26. roku życia, która osiąga dochody zarówno w Polsce, jak i za granicą, może samodzielnie zadecydować o sposobie wykorzystania przysługującego jej zwolnienia z PIT – wynika z wyjaśnień MF.
– Odpowiedź Ministerstwa Finansów bardzo cieszy, bo pozwala młodym podatnikom optymalnie wykorzystać obie przysługujące im ulgi: do dochodów zagranicznych (do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia) mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej, natomiast do dochodów krajowych mogą zastosować ulgę dla młodych – mówi doradca podatkowy Mariusz Makowski.
O rozstrzygnięcie tej kwestii poprosiliśmy MF, ponieważ w artykule „Zerowy PIT dla młodych pracowników komplikuje korzystanie z ulgi abolicyjnej” (tygodnik Podatki i Księgowość z 4 listopada 2019 r., DGP nr 213) pisaliśmy, że przepisy nie wyjaśniają, czy ulgę dla młodych należy stosować tylko do polskich dochodów czy również zagranicznych. W sytuacji, gdy podatnik zarabiał wyłącznie w Polsce, nie ma to znaczenia, bo jeżeli dochody młodego podatnika przekroczą w roku 85 528 zł, to opodatkowaniu będzie podlegała jedynie nadwyżka ponad tę kwotę. Inaczej jest, jeżeli taka osoba nie zarabia tylko w kraju, ale ma również dochody za granicą, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia. Wprawdzie przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu na podstawie ulgi dla młodych nie uwzględnia się przychodów zwolnionych od podatku dochodowego, lecz dochód zagraniczny, do którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, nie jest dochodem zwolnionym od PIT. Potwierdziło to również w odpowiedzi dla DGP Ministerstwo Finansów.
W związku z tym rozstrzygnięciem, do których dochodów zastosujemy ulgę dla młodych, ma decydujący wpływ na wysokość podatku, który zapłaciłby w Polsce podatnik. Doskonale to obrazuje przykład osoby poniżej 26. roku życia, która pracowała w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych i w każdym z tych państw uzyskała po 100 tys. zł z dochodów, a w USA zapłaciła 15 tys. zł podatku. Jeżeli ulgę dla młodych zastosowałaby ona do dochodu polskiego, to musiałaby zapłacić roczny podatek w wysokości 2962 zł, natomiast gdy zastosowałaby ją do dochodu zagranicznego, to zapłaciłaby aż 20 470 zł podatku. Różnica w podatku wyliczonym w jednym i drugim wariancie wyniosłaby więc 17 508 zł. Mariusz Makowski podkreśla więc, że stanowisko MF pozwala na wybór najkorzystniejszego dla podatnika wariantu rozliczenia. Co istotne, przy przyjęciu, że pomniejszeniu kwotą ulgi dla młodych będzie podlegał jedynie przychód uzyskany w Polsce, dla podatników, którzy stosują metodę proporcjonalnego odliczenia, będzie spełniony cel ulgi abolicyjnej.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 25 listopada 2019 r. na pytanie DGP
Pytania DGP: • W jaki sposób powinna zastosować ulgę dla młodych osoba poniżej 26. roku życia, która oprócz dochodów polskich uzyskiwała również dochody za granicą (ze stosunku pracy), do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia? Wprawdzie przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu na podstawie ulgi dla młodych nie uwzględnia się przychodów zwolnionych od podatku dochodowego, ale dochód zagraniczny, do którego ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, nie jest dochodem zwolnionym od PIT. W tej sytuacji możliwe wydają się dwa podejścia:
1. Pomniejszenie przychodu o kwotę zwolnioną na podstawie ulgi dla młodych stosujemy jedynie do dochodu uzyskanego w Polsce.
2. Pomniejszenie przychodu o kwotę zwolnioną stosujemy chronologicznie do okresu uzyskiwania przychodów przez podatnika. Przy takim podejściu przychody uzyskiwane od początku roku byłyby wolne od podatku do czasu uzyskania limitu 85 528 zł. Po przekroczeniu tego limitu przychody bez względu na to, gdzie zostały uzyskane, podlegałyby opodatkowaniu.
• Które z tych podejść jest prawidłowe?
MF: Ulga dla młodych, wprowadzona na mocy art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Stosownie do art. 21 ust. 39 ustawy o PIT przy ustalaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
W świetle powyższego przy ustalaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych nie uwzględnia się przychodów zagranicznych, zwolnionych z opodatkowania w Polsce, które są rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Natomiast przychody zagraniczne rozliczane na zasadach metody proporcjonalnego odliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT, podlegają opodatkowaniu w Polsce, a zatem należy je uwzględnić przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych. Przepisy wprowadzające omawianą ulgę nie zawierają wytycznych dotyczących sposobu stosowania ulgi, w szczególności nie nakazują stosować ulgi w pierwszej kolejności do którejś z kategorii dochodów polskich lub zagranicznych lub stosować ją chronologicznie do okresu uzyskiwania przychodów przez podatnika. W konsekwencji podatnik może samodzielnie dokonać decyzji dotyczącej sposobu wykorzystania ulgi.