Dochód z rozbudowy zakładu jest zwolniony z CIT, jeżeli firma nie jest w stanie odseparować nowej inwestycji od dotychczasowej działalności – orzekł WSA w Krakowie.
Piotr Folwarczny starszy menedżer w Crido / DGP
Dotyczy on preferencji przysługujących inwestorom, którzy otrzymali decyzję o wsparciu na podstawie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162).
Sądowe orzeczenie jest zgodne z interpretacją ogólną ministra finansów z 25 października 2019 r. (sygn. DD5.8201.10.2019).
Chodziło o firmę, która w związku z rozbudową dotychczasowego zakładu wystąpiła o dwie decyzje o wsparciu. Jedna miała dotyczyć rozbudowy obecnego zakładu, a druga kolejnego, w nowej lokalizacji. Starzy i nowi pracownicy z obu lokalizacji mieli wspólnie, w pełnej kooperacji pracować nad realizowanymi projektami.
Spółka wskazała, że na podstawie ewidencji księgowej będzie mogła jednoznacznie przyporządkować wydatki do obu inwestycji. Nie będzie jednak w stanie przyporządkować kosztów i przychodów ze sprzedaży projektów, ponieważ będą je realizować mieszane zespoły (pracownicy dotychczasowi i nowo zatrudnieni).
Spółka uważała, że zwolniony z CIT będzie cały jej dochód z działalności wymienionej w obu decyzjach o wsparciu (maksymalnie do wartości dopuszczalnej pomocy publicznej), a nie z nowej inwestycji. Podkreślała, że w większości przypadków nie da się rozdzielić dochodu z obu lokalizacji, bo nakłady na nie ściśle się ze sobą wiążą, często synergicznie uzupełniając procesy produkcyjne. Tak samo jest w przypadku projektów – będą je realizować starzy i nowi pracownicy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT będą tylko dochody uzyskane w związku z realizacją nowej inwestycji (interpretacja z 19 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4010.158.2019.1.KK).
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Przywołał interpretację ogólną, w której minister finansów wyjaśnił, że gdy mamy do czynienia z nową inwestycją, która współistnieje na bazie dotychczasowej (czy to zasobów ludzkich, czy aktywów trwałych) i nie da się ich wyodrębnić, to zwolniony jest cały dochód wynikający z obu inwestycji.
WSA uznał więc, że skoro spółka zaznaczyła, że nie jest w stanie przyporządkować kosztów i przychodów ze sprzedaży projektów do poszczególnych inwestycji realizowanych na podstawie decyzji o wsparciu, to zwolniony jest cały dochód.
To, czy rzeczywiście nie ma możliwości przyporządkowania przychodów i kosztów do poszczególnych decyzji o wsparciu, można badać dopiero w postępowaniu wymiarowym – zastrzegł sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.

opinie

Urzędy mogą zweryfikować stan faktyczny

Małgorzata Samborska dyrektor w Grant Thornton / DGP
Kluczowy w tej sprawie, co podkreślił również sąd, był stan faktyczny opisany we wniosku o interpretację. Spółka podkreśliła, że związek pomiędzy nową inwestycją i dotychczasową działalnością jest tak ścisły, iż nie jest możliwe odrębne przyporządkowanie kosztów i przychodów tylko do nowej inwestycji. Bazując na tym założeniu, sąd orzekł, że możliwe jest zwolnienie zarówno dochodu generowanego ściśle z nowej inwestycji, jak i z dotychczasowej działalności (także rodzajowo i terytorialnie określonej w treści decyzji). Prawdziwość tego założenia może być jednak weryfikowana przez organy podatkowe w ramach innych trybów. W konsekwencji walor ochrony tego wyroku może być w praktyce istotnie ograniczony.
W nadchodzących tygodniach zapadać będą kolejne wyroki sądu wojewódzkiego dotyczące analogicznych spraw. Liczymy, że sądowe rozstrzygnięcia będą podobne.

Sąd potwierdził to, co wyjaśnił minister

Wyrok, mimo że korzystny dla podatnika, nie jest w pełni satysfakcjonujący, bo WSA wyraźnie wskazał, że jest związany stanem faktycznym opisanym przez przedsiębiorcę.
Sądowa wykładnia jest zgodna z interpretacją ogólną ministra finansów, w zasadzie stanowi jej potwierdzenie.
WSA nie zgodził się natomiast ze spółką, że są tylko dwa warunki zwolnienia, tj. że dochody muszą być z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu (odpowiednie PKWiU) i że mają być uzyskiwane na terenie określonym w decyzji. Sąd, podobnie jak minister finansów, zwrócił uwagę na jeszcze jeden warunek – zakres zwolnienia można rozszerzyć na całość dochodów osiąganych na terenie określonym w decyzji, jeżeli dochodu z nowej inwestycji nie da się rozdzielić od dochodu z dotychczasowej działalności.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Krakowie z 21 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 1018/19.