Dochody uczelni przeznaczone na finansowanie działalności spółki celowej, która będzie rozpropagowywać uczelniane badania, nie są wydatkiem na cele statutowe – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Przepis ten zwalnia z podatku m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
Spór o możliwość skorzystania z tego zwolnienia toczyła z fiskusem prywatna uczelnia. We wniosku o interpretację podała, że prowadzi studia i kursy dokształcające na kierunkach humanistycznych, prawie, psychologii i filologii. Pełni też funkcję ośrodka badawczego oraz prowadzi również różnego rodzaju badania naukowe i prace rozwojowe, inwestując w ten sposób w rozwój i upowszechnianie nauki.
Występuje także w roli eksperta w różnego rodzaju dziedzinach oraz świadczy usługi badawcze i opiniodawcze. Podkreśliła, że wyniki prowadzonych przez nią badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego.
Uczelnia postanowiła założyć spółkę celową, której celem miała być komercjalizacja prowadzonych badań. Zamierzała finansować i dofinansowywać działalność spółki nie tylko poprzez wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy (zapasowy). Liczyła się z tym, że wniesie też do spółki wkład niepieniężny w postaci wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także będzie jej udzielać pożyczek i dopłat do kapitału.
Spór toczył się o to, czy tak zainwestowane środki będą wydatkami na cele statutowe i czy w związku z tym uczelnia będzie mogła w tym zakresie skorzystać ze zwolnienia w CIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że tego rodzaju finansowanie nie spełnia warunku wydatkowania dochodu na cele statutowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zwrócił uwagę na to, że wprawdzie ustawodawca dopuścił w art. 17 ust. 1b ustawy o CIT pośredni sposób wydatkowania dochodu na cel społecznie użyteczny, ale ograniczył go do przypadków wprost wyliczonych w art. 17 ust. 1e pkt 1–3. Nie ma tam mowy o finansowaniu lub dofinansowywaniu spółek celowych – podkreślił dyrektor KIS w interpretacji z 12 grudnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.457.2018.1.KS).
Stanowisko fiskusa podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że pośrednie przekazywanie środków na działalność naukową prowadzoną przez podmioty trzecie nie spełnia celów zwolnienia wskazanego w ustawie.
– Finansowanie spółek celowych, będących niezależnymi podatnikami, czerpiącymi komercyjne korzyści z działalności naukowej, nie jest wydatkiem na cel statutowy – powiedział sędzia Maciej Kurasz.
Wyrok jest nieprawomocny.
Podobnie orzekł 7 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2129/16) Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie stowarzyszenia, które utworzyło spółkę do realizacji zadań gospodarczych. Gdyby samo prowadziło taką działalność, mogłoby utracić status organizacji pożytku publicznego.
Spór z fiskusem toczył się o dopłaty stowarzyszenia do kapitału spółki. Sądy orzekły, że dochód przeznaczony na dopłaty nie mieści się w celach statutowych stowarzyszenia. Tym samym nie jest zwolniony z CIT.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 18 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 449/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia