Od 1 maja 2019 r. ulgę na zakup kasy przedsiębiorcy mogą odliczyć wyłącznie na zakup kasy fiskalnej online.

Możliwość skorzystania z ulgi przy zakupie kasy przyznaje art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).

Przepis dotyczy podatników, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

O zmianach VAT. Link do sklepu sklep.infor.pl

Jednak, gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnicy ci mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek podatnika w banku lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem.
Może też odliczyć od podatku należnego tą różnicę za następne okresy rozliczeniowe.

Ważne. Zakup kas rejestrujących musi nastąpić nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje jedynie w przypadku zakupu kasy online. Nie przysługuje w stosunku do kas z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, mimo że tego rodzaju kasy będą jeszcze przez jakiś czas dostępne na rynku.
Jeśli zakup kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nastąpił przed 1 maja 2019 r., to przy zachowaniu to podatnik może rozliczyć ulgę także w odniesieniu do tego rodzaju kas. Natomiast dla kas zakupionych od 1 maja 2019 r. ulga dotyczy wyłącznie kas online, bez względu na to, czy jej zakup wynikał z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży, czy był dobrowolną decyzją podatnika.

W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej skorzystanie z ulgi na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika.