W ubiegłym roku skarbówka udzieliła pomocy publicznej na ok. 60 mln zł. Z tego jedna trzecia tej kwoty trafiła w formie dotacji do barów mlecznych, a pozostała do przedsiębiorców w trudnej sytuacji finansowej.
Tak wynika z danych zebranych przez redakcję DGP ze wszystkich 16 izb administracji skarbowej (IAS). Wśród pomocy udzielanej firmom przeważało rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowych. W 2018 r. takich przypadków było ok. 103 tys., a wartość udzielonej w ten sposób pomocy to 32,6 mln zł (jest ona wyliczana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r., t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 461).
Dane są gromadzone w Systemie Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy Publicznej (SHRiMP). Jest ona monitorowana przez Komisję Europejską.
W ramach tej pomocy urzędy mogą w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym:
  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej (wraz z odsetkami za zwłokę) lub same odsetki;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
W 2018 r. tego rodzaju pomoc publiczna była udzielana ok. 115 tys. razy, a jej łączna wartość (według stanu na październik br.) wyniosła prawie 38,6 mln zł (w kwocie tej nie uwzględniamy dotacji dla barów mlecznych).
Największa pomoc trafiła do firm z województw mazowieckiego (ponad 9 mln zł) i łódzkiego (prawie 6,6 mln zł). Najmniejsza – do podmiotów funkcjonujących w woj. warmińsko-mazurskim (niespełna 317 tys. zł).
Największa kwota wsparcia dotyczyła rozłożenia zaległości podatkowych na raty (32,6 mln zł). W pozostałych przypadkach wartość pomocy nie była aż tak duża. Było to:
  • rozłożenie na raty zapłaty podatku – 1,5 mln zł,
  • umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę – 880,6 tys. zł,
  • umorzenia samych odsetek za zwłokę – prawie 2,4 mln zł.
Jak informuje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, pomoc w spłacie zobowiązań dostała m.in. jedna ze spółek, u której, w związku z wdrożeniem nowych technologii, wzrosły koszty prowadzenia działalności, a znacznie pogorszyła się płynność finansowa. Naczelnik urzędu skarbowego zgodził się na rozłożenie na raty zaległego VAT wraz z odsetkami.
Z kolei rozłożenie zapłaty na raty samego podatku (jeszcze nie zaległości) uzyskała spółka świadcząca usługi budowlane. W związku z dużymi projektami musiała zatrudnić podwykonawców i zapłacić im zaliczki, przez co zabrakło jej pieniędzy na bieżący podatek.
Tego rodzaju pomoc otrzymał też przedsiębiorca z branży transportu pasażerskiego, gdy popadł w kłopoty finansowe ze względu na przegrane przetargi.
Izba w Poznaniu podała również przykład odroczenia płatności podatku. Chodziło o spółkę, z którą kontrahent zerwał współpracę, a wszystkie terminy płatności faktur zostały przesunięte z 45 na 60 dni.
Inny przykład umorzenia odsetek za zwłokę podała IAS w Gdańsku. W tym wypadku powodem zaległości była kradzież wyposażenia i pieniędzy przez pracowników, na co podatnik nie miał wpływu. Chcąc wznowić pracę w warsztacie, przedsiębiorca musiał kupić nowy sprzęt diagnostyczny i zatrudnić nowe osoby.
Organy podatkowe mogą też umorzyć koszty egzekucji, ale takie przypadki należą do rzadkości. W 2018 r. organy podatkowe umorzyły w sumie opłaty egzekucyjne 10 przedsiębiorcom z czterech województw na kwotę 73,2 tys. zł. Więcej (ok. 100 podmiotów) skorzystało z rozłożenia opłaty na raty. Wartość tej pomocy to ok. 37,5 tys. zł.
Inną formą pomocy publicznej są dotacje dla barów mlecznych. W 2018 r. organy podatkowe dopłaciły do posiłków wydawanych w 713 barach ponad 21,3 mln zł. Najwięcej placówek, bo 285, uzyskało wsparcie w woj. dolnośląskim. Otrzymały łącznie ponad 3,7 mln zł. Z kolei najwięcej pieniędzy, bo prawie 4,7 mln zł, dostało 197 barów w woj. mazowieckim.©℗
Ulga w spłacie kosztów egzekucyjnych w 2018 r.
.. Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Umorzenie kosztów egzekucyjnych
Wartość pomocy publicznej w zł 37 519 73 228
Liczba pozycji w SHRiMP 97 10
Źródło danych: system SHRiMP, na podstawie postanowień administracyjnych
Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiąca pomoc publiczną udzieloną w 2018 r. – na podstawie decyzji administracyjnych
województwo Wartość pomocy publicznej w zł/Liczba przypadków* Rozłożenie na raty podatku Rozłożenie na raty zaległości Rozłożenie na raty odsetek Odroczenie płatności podatku Odroczenie płatności zaległości Odroczenie płatności odsetek Umorzenie zaległości wraz z odsetkami Umorzenie odsetek za zwłokę Suma
podlaskie Wartość 150326 454123 2351 412 2585  0 4659 60855 675312
Liczba 37 1943 72 2 79  0 1 15 2149
lubelskie Wartość 5636 532172 166  0 14883 1793 79365 0 634015
Liczba 5 146 1  0 8 1 1 0 162
dolnośląskie Wartość 31247 2112329 4243 1709 245537 47 8686 432264 2836063
Liczba 82 9275 600 11 207 22 3 56 10256
śląskie Wartość 131377 2917972 6035 18719 191206 9 41337 125634 3432287
Liczba 388 13209 949 25 177 1 9 60 14818
podkarpackie Wartość 37346 956208 95 14981 34345 0,32 83412 709951 1836339
Liczba 111 4247 211 14 186 2 14 89 4874
kujawsko-pomorskie Wartość 2098 511189 207 2030 2925 0 18097 15826 552372
Liczba 39 2086 99 1 50 0 1 6 2282
pomorskie Wartość 21579 1873923 12183 5198 31941 30 5572 83368 2033794
Liczba 63 2497 285 12 75 1 3 22 2958
mazowieckie Wartość 553675 8152731 37092 26978 172645 42 6633 132782 9082580
Liczba 464 31824 1895 49 820 13 3 64 35132
świętokrzyskie Wartość 4397 382062 4 304 3711 0 4453 0 394931
Liczba 23 810 1 9 20 0 1 0 864
warmińsko-mazurskie Wartość 0,25 266599 34 0 1386 0 16990 31597 316605
Liczba 3 1313 1 0 8 0 1 9 1335
lubuskie Wartość 13233 328564 2626 0 1100 0 0 876 346400
Liczba 72 2361 243 0 54 0 0 3 2733
małopolskie Wartość 53891 3644959 8782 2059 51423 209 89915 544251 4395490
Liczba 197 9398 733 31 304 3 28 174 10868
opolskie Wartość 151796 824511 849 6307 7966 0 473904 34123 1499455
Liczba 156 4123 182 26 46 0 20 13 4566
zachodniopomorskie Wartość 22605 1677756 1583 672 15389 0 10424 19441 1747870
Liczba 105 3279 126 19 209 0 20 8 3766
łódzkie Wartość 196996 5960575 16114 29391 209452 20 0 157560 6570108
Liczba 121 4828 550 23 127 25 0 120 5794
wielkopolskie Wartość 121958 2017473 2065 924 3179 0 37135 16139 2198872
Liczba 181 11654 277 28 235 0 1 3 12379
SUMA Wartość 1498160 32613145 94429 109684 989673 2152 880582 2364667 38552493
Liczba 2047 102993 6225 250 2605 68 106 642 114936
Źródło danych: system SHRiMP *liczba przypadków uwzględnia korekty