Do końca 2020 r. spółka powstała po przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie zapłaci CIT od wartości środków trwałych niepodlegającej amortyzacji.
Wynika tak z projektu rozporządzenia, które ma przedłużyć obecną preferencję, zapisaną w rozporządzeniu z 26 września 2017 r. (Dz.U. poz. 1828) dotyczącym dochodów uzyskanych do końca 2019 r.
To ważne dla spółek, które powstają w wyniku przekształcenia publicznych szpitali.
Zasadą jest, że przy przekształceniu wartość początkową składników majątku ustala się według wartości początkowej określonej w ewidencji podmiotu przekształcanego i kontynuuje się dotychczasową amortyzację. Problem polega na tym, że publiczny ZOZ nie zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego przekazywanego nieodpłatnie przez ministra zdrowia.
W efekcie nie może tego robić również spółka jako następca prawny. A to oznacza, że część osiągniętego zysku musi przeznaczać na CIT.
Tymczasem – jak podkreśla Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu rozporządzenia – przekształcenie miało otwierać szpitalom nowe możliwości uzyskiwania przychodów i pomagać w racjonalnym gospodarowaniu. Dlatego minister zdecydował się na zaniechanie poboru podatku.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – w konsultacjach