Łatwiej będzie dogadać się z Krajową Administracją Skarbową. Fiskus weźmie też mniej podatku od ekologicznych aut.
Senat przyjął w piątek dwie ustawy – jedną o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (APA), drugą – zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Obie trafią teraz do podpisu prezydenta.

Zawieranie umów

Pierwsza zakłada możliwość zawierania umów o współdziałanie między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a podatnikiem o przychodach powyżej 50 mln euro. Firmy, które się na to zdecydują, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek i przejść wstępny audyt swoich rozliczeń.
W zamian będą korzystać z pewnych przywilejów. W firmach, które podpiszą umowę, nie będzie kontroli podatkowych, będą tylko kontrole celno-skarbowe, a organem właściwym w tym zakresie będzie wyłącznie szef KAS.
Na podatnika wywiązującego się z umowy w zasadzie nie będzie można nakładać dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 58a ordynacji podatkowej. Podatnik będzie bowiem korzystał z domniemania dobrej wiary, co wyklucza nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego.
W zamian za przywileje firma będzie musiała być transparentna dla fiskusa.
Lista podatników, którzy podpiszą umowę, będzie publikowana na stronie internetowej resortu.

Porozumienia cenowe i podwójne opodatkowanie

Zmienią się też przepisy dotyczące APA, które od tej pory będą w odrębnej ustawie – ustawie o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.
Chodzi o potwierdzenie, że rozliczenia firmy z podmiotami powiązanymi są prawidłowe. Daje pewność, że fiskus nie zakwestionuje kosztu podatkowego, a do zakupu usług niematerialnych nie zastosuje limitu zapisanego w art. 15e ustawy o CIT (tj. 5 proc. podatkowej EBITDA rocznie od nadwyżki 3 mln zł).
Wniosek o wydanie APA zostanie w znacznym stopniu ujednolicony z zakresem lokalnej dokumentacji cen transferowych, co według Ministerstwa Finansów ma skrócić czas na jego przygotowanie.
Fiskus zasadniczo ma weryfikować stosowanie APA w trybie czynności sprawdzających, a nie – jak obecnie – kontroli podatkowej.
Do tej samej ustawy zostaną przeniesione dwie dotychczasowe procedury rozstrzygania sporów o podwójne opodatkowanie i dodana nowa, do której zobowiązuje nas dyrektywa Rady 2017/1852 z 10 października 2017 r. Pojawi się nowa procedura rozstrzygania sporów między państwami członkowskimi UE o to, któremu z nich należy się podatek.
Ustawa co do zasady ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Niższy podatek

O połowę zostanie obniżona stawka akcyzy od pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania.
Stawka podatku od aut o pojemności silnika do 2000 cm sześc. ma wynosić 1,55 proc. Natomiast o większej pojemności, ale nie wyższej niż 3500 cm sześc. – 9,3 proc. ©℗
opinia

Umowy głównie dla wybrańców

Piotr Wiewiórka partner w PwC / DGP
Umowa o współpracy zafunkcjonowała już w wielu innych krajach, np. Wielkiej Brytanii, Holandii czy w Szwecji, i jest bardzo dobrze odbierana. W Polsce też ma szanse dobrze zadziałać. Rozwiązanie to jednak będzie skierowane do wybranych spółek i nie myślę tu jedynie o ograniczeniu ze względu na wielkość przychodów (powyżej 50 mln euro). Przede wszystkim nie wiąże się ono tylko z korzyściami, ale też z całkowitą transparentnością podatnika.
Z jednej strony bowiem dzięki umowie o współdziałanie podatnik zyska komfort, bo na bieżąco będzie w kontakcie z urzędnikiem, który zna jego działalność i odpowie na jego pytania oraz wątpliwości. Nie będzie też zaskakiwany kontrolami.
Z drugiej strony jednak z własnej inicjatywy będzie musiał przekazywać ważne informacje. Co więcej, przed rozpoczęciem współpracy będzie musiał przejść m.in. audyt niezależnego doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta, by potwierdzić, że nie ma zaległości podatkowych i że posiada odpowiednie procedury (m.in. kontroli wewnętrznej).
Będzie to więc rozwiązanie dla spółek o najwyższych standardach podatkowych. Nie spodziewam się więc, że duża liczba spółek będzie chciała zawrzeć z szefem KAS taką umowę. Ale również ze strony KAS, co najmniej w początkowym okresie, nie będzie dużego apetytu na zawieranie takich umów. Podejrzewam że będzie to na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”.
Etap legislacyjny
Skierowane do podpisu prezydenta:
■ ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (druk senacki 1326),
■ nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki 1327).