Zależnie od tego, czy pośrednictwo dotyczy sprzedaży usług turystycznych realizowanych w Unii Europejskiej, czy poza Wspólnotą, stawka VAT wynosi 23 proc. lub 0 proc. – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał agent turystyczny, który sprzedaje imprezy turystyczne w imieniu i na rzecz polskiego touroperatora. Wypoczynek jest organizowany zarówno na terenie UE, jak i poza nią.
Agent twierdził, że od swoich usług (za które otrzymuje prowizję) powinien płacić 23 proc. VAT. Dyrektor KIS uznał inaczej. Przywołał par. 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2350). Zgodnie z tym przepisem, stawkę 0 proc. stosuje się również do usług świadczonych przez pośredników, którzy spełniają dwa warunki. Po pierwsze, działają w imieniu i na rzecz kontrahenta. Po drugie, pośredniczą w transakcjach dokonywanych poza terytorium UE.
Dyrektor KIS uznał, że agent spełnia oba te warunki. Odnośnie do drugiego wyjaśnił, że nie chodzi tu o miejsce świadczenia usługi w rozumieniu art. 28a–28o ustawy o VAT, tylko o faktyczne miejsce dokonywania transakcji (w tej sytuacji miejsce realizacji usługi turystycznej, w sprzedaży której pośredniczy agent – przyp. red.).
Skoro więc usługi świadczone przez touroperatora, na rzecz którego działa agent, są świadczone zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej terytorium, to – zdaniem dyrektora KIS – zastosowanie będą miały dwie stawki VAT. Jeżeli imprezy faktycznie odbywają się poza terytorium UE, to agent ma prawo stosować do usług pośrednictwa stawkę 0 proc. Jeśli natomiast imprezy mają miejsce na terytorium UE (w tym w Polsce), to pośrednictwo jest z 23-proc. VAT.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 9 października 2019 r., nr 0114-KDIP1-3.4012.375.2019.1.JF