Pracodawca, który na postawie ugody musiał wypłacić odszkodowanie niesłusznie zwolnionemu pracownikowi, nie odliczy go od przychodu – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o spółkę, która w ugodzie przed sądem przyznała, że rozwiązała umowę o pracę z naruszeniem przepisów i zobowiązała się wypłacić byłej pracownicy 225 tys. zł odszkodowania. Kwotę tę chciała zaliczyć do podatkowych kosztów.
Powołała się na bogate orzecznictwo w podobnym sprawach. Przytoczyła m.in. wyroki sądów: w Rzeszowie (z 24 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 321/12), w Olsztynie (z 12 lipca 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 297/12), a także Naczelnego Sądu Administracyjnego (z 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 1122/12). Wynikało z nich, że wypłacone odszkodowania są nierozerwalnie związane z wypłatami wynagrodzeń, więc podobnie jak one powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
Spółka przyznała zarazem, że jest świadoma odmiennej linii orzeczniczej, czego przykładem wyroki: WSA w Gdańsku z 17 stycznia 2018 r. (sygn. akt. I SA/Gd 1525/17 oraz I SA/Gd 1526/17), WSA w Warszawie z 28 stycznia 2015 r. (sygn. akt III Sa/Wa 1629/14) NSA z 4 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2704/12).
Uznała jednak, że rozbieżności te świadczą o niedających się usunąć wątpliwościami co do treści przepisów podatkowych. Takie rozbieżności należy rozstrzygać na korzyść podatnika, zgodnie z art. 2a ordynacji podatkowej – twierdziła spółka.
Argument ten nie przekonał dyrektora KIS. Uznał on, że pracodawca nie może zaliczyć do kosztów odszkodowania wypłaconego na postawie ugody z byłym pracownikiem. Decydujący jest bowiem cel wypłaty świadczenia i jego związek z przychodem. W ocenie organu takiego związku nie ma, gdy odszkodowanie jest wypłacane za nieuzasadnione i niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.
Co prawda wydatek ten dotyczy pracownika, ale ma charakter sankcyjny, nie jest więc ponoszony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Celem wypłaty jest naprawienie byłem pracownikowi wyrządzonej szkody i zwolnienie się ze zobowiązania wynikającego z ugody – podkreślił dyrektor KIS.
Dodał, że podziela w tym zakresie wniosek płynący z wyroku NSA z 4 grudnia 2014 r. (sygn. akt II FSK 2704/12).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 8 października 2019 r., sygn. akt 0111-KDIB2-1.4010.358.2019.1.AT