Rok temu fiskus utrudnił życie fundacjom i stowarzyszeniom non profit. Teraz z powrotem je im ułatwia.
DGP
Od 25 października br. podatnicy CIT, którzy osiągają tylko dochód zwolniony z podatku i nie zatrudniają żadnych pracowników ani zleceniobiorców, będą z powrotem mogli składać roczne zeznania w postaci papierowej, a nie elektronicznej.
Wynika to z ustawy z 11 września 2019 r. uchylającej przepisy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czeka ona już tylko na podpis prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

Zyskają jeszcze w tym roku

Zmiana zasad składania rocznych zeznań (art. 27a ustawy o CIT) to dobra wiadomość m.in. dla ok. 130 tys. podatników CIT, którym kilka miesięcy temu minister finansów przesunął do 31 października br. czas na złożenie deklaracji CIT-8 (rozporządzeniem z 21 marca 2019 r., Dz.U. poz. 549). Zasadniczo bowiem CIT-8 trzeba złożyć do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego.
Odroczenie dotyczyło podatników, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • mają dochody zwolnione z podatku dochodowego,
  • nie byli zobowiązani do sporządzenia deklaracji lub informacji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • mieli rok podatkowy, który rozpoczął się po 31 grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r.
Chodzi tu zarówno o podatników z przesuniętym okresem rozliczeniowym, jak i tych, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym (2018 r.).
Jeżeli więc podatnicy ci nie złożyli jeszcze rocznego zeznania w formie elektronicznej, to od 25 października będą mogli je przesłać do urzędu skarbowego w formie papierowej.
Będzie to dotyczyć tylko podatników CIT, którzy nie pełnią funkcji płatnika PIT i osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 ustawy o CIT).
Ustawodawca przewidział też przepis przejściowy, z którego jasno wynika, że nowe zasady stosuje się do zeznań składanych od 25 października br. (art. 9 nowelizacji).

Najpierw było utrudnienie

Problem ze składaniem CIT-8 powstał z początkiem roku, bo 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zasadę, że każde zeznanie składane przez podatników CIT, niezależnie od wielkości i zakresu działania podatnika, musi mieć formę elektroniczną i być opatrzone kwalifikowanym podpisem.
Nowy wymóg okazał się szczególnie uciążliwy dla fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oznaczało to dla nich dodatkowy wydatek na zakup podpisu elektronicznego, niezależnie od tego, czy same go kupiły (od podmiotu wpisanego do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji), czy zrobił to wyznaczony przez nie pełnomocnik, mający pełnomocnictwo UPL-1 do podpisywania deklaracji (np. biuro rachunkowe).
Z tego kłopotu zdawało sobie sprawę Ministerstwo Finansów. Dlatego najpierw wydłużyło czas na złożenie CIT-8 m.in. fundacjom i stowarzyszeniom działającym non profit, a potem zaproponowało powrót do składania przez nie CIT-8 na papierze.

Roczne sprawozdania

Nowelizacja zmienia też zasady sporządzania i przesyłania sprawozdań finansowych przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (np. wspomniane już fundacje i stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej).
Od 1 stycznia 2020 r. będą oni musieli przesyłać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdania finansowe przygotowane elektronicznie w strukturze logicznej (tj. w formacie XML).
Już dziś podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej muszą sporządzać sprawozdania elektroniczne, ale ich forma nie musi być ustrukturyzowana. Dokumenty te mogą być tworzone np. w pliku PDF i przekazywane do urzędu skarbowego np. z wykorzystaniem e-PUAP-u lub na nośniku danych (np. pendrivie).
Od przyszłego roku fundacje i stowarzyszenia będą tworzyć swoje roczne raporty w formacie XML i przesyłać je nie do urzędu skarbowego, tylko do szefa KAS. Do tworzenia i przesyłania dokumentów posłuży im udostępniona przez Ministerstwo Finansów aplikacja e-Sprawozdania Finansowe.
Fundacje i stowarzyszenia mogły z niej korzystać już w tym roku (nie było zakazu tworzenia ustrukturyzowanych sprawozdań), ale nie miały takiego obowiązku.
Teraz trzeba będzie skorzystać z nowej wersji tej aplikacji (tj. w wersji 1_2), która działa tylko online (bez możliwości zainstalowania na komputerze). Pisaliśmy o tym: „Jest nowa, sprawniejsza aplikacja do tworzenia e-sprawozdań” (DGP nr 179/2019).

Podpis elektroniczny

Mimo że nie ma już powrotu do papierowych sprawozdań finansowych (będzie to możliwe tylko w przypadku zeznań CIT-8), to fundacje i stowarzyszenia non profit nie będą musiały kupować kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Mogą posłużyć się bezpłatnym profilem zaufanym, który można założyć np. w kilka minut za pomocą bankowości elektronicznej (w dziewięciu serwisach bankowych).
Zmiany dla stowarzyszeń i fundacji
Etap legislacyjny
Ustawa o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – skierowana do podpisu prezydenta