W opublikowanych właśnie objaśnieniach podatkowych minister finansów tłumaczy, jak stosować przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r.
Dokument został wydany na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. To oznacza, że podatnik, który się do niego zastosuje, nie poniesie negatywnych konsekwencji, gdyby wykładnia fiskusa się zmieniła.
Minister wyjaśnił, że od 1 stycznia 2019 r.:
■ Wydłużone zostały terminy na wybór przez osoby fizyczne formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej. Podatnik może wybrać liniową stawkę 19 proc. albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, składając pisemne oświadczenie:
– do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo
– do końca roku – jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie dopiero w grudniu (uwaga: inaczej jest przy najmie prywatnym – patrz. niżej).
Wprowadzona została możliwość zmiany decyzji o wyborze przed upływem ustawowego terminu. Jeżeli np. podatnik w styczniu rozpoczął działalność i we wniosku CEIDG-1 wybrał ryczałt ewidencjonowany, a pierwszy przychód osiągnął w lutym, to do 20 marca może jeszcze zrezygnować z ryczałtu. Będzie to równoznaczne z opodatkowaniem według skali podatkowej, chyba że podatnik złoży oświadczenie o wyborze stawki liniowej 19 proc.
Taki podatnik nie będzie mógł jednak wybrać karty podatkowej, bo wniosek o wybór tej formy składa się przed rozpoczęciem działalności (kontynuujący działalność ma na wybór karty czas do 20 stycznia).
■ Oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu (przychodu) z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z takiego sposobu rozliczania, składane w imieniu obojga małżonków, może być podpisane przez jednego z nich (co przewiduje zarówno ustawa PIT, jak i ustawa o ryczałcie).
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje również nowy termin na złożenie przez ryczałtowców oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodu z najmu prywatnego przez jednego z małżonków oraz zawiadomienie o rezygnacji z tego sposobu rozliczeń. Podatnicy mogą je złożyć do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymali pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku – jeżeli pierwszy taki przychód osiągną w grudniu.
■ Za równoznaczne z wyborem ryczałtu od przychodów z najmu prywatnego uznaje się pierwszą w roku podatkowym wpłatę ryczałtu z tego tytułu. Przykładowo, jeżeli podatnik pierwszy czynsz za najem mieszkania otrzymał w lipcu, to wpłacając ryczałt do 20 sierpnia, informuje tym samym fiskusa, że wybrał tę formę opodatkowania. Nie musi już składać żadnego innego oświadczenia.
Uwaga: jeżeli pierwszy przychód podatnik osiągnie w grudniu, to równoznaczne z wyborem tej formy opodatkowania jest złożenie zeznania (PIT-28).
Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy osiągający przychody z najmu prywatnego nie muszą prowadzić ewidencji przychodów dla celów ryczałtu. Wysokość przychodów jest ustalana na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie (np. przelew na rachunek).
■ Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu, w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej (PIT i CIT). Podatnik informuje o tym dopiero w zeznaniu rocznym.
■ Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu. Wystarczy poinformować o tym w zeznaniu składanym za rok, w którym rozpoczęto stosowanie tej metody, a w razie rezygnacji z niej – w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym stosowano tę metodę.
■ Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o:
– wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek oraz o rezygnacji z niego,
– wyborze zaliczek w formie uproszczonej oraz o rezygnacji z niej,
– wyborze kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu oraz o rezygnacji z niego.
W przypadku zaliczek wpłacanych kwartalnie albo w formie uproszczonej podatnicy informują o wyborze wpłacania zaliczek w takiej formie dopiero w zeznaniu rocznym. Zniesiony został obowiązek zawiadomienia o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.
■ Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku. Podatnik, który zdecydował się na ich prowadzenie, mimo że jego przychody w poprzednim roku nie osiągnęły 2 mln euro, informuje o prowadzeniu ksiąg dopiero w zeznaniu rocznym.
■ Zlikwidowany został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż rok kalendarzowy. Podatnik informuje o tym w zeznaniu składanym za rok poprzedzający pierwszy po zmianie rok podatkowy.