Podatnik, który przekroczył wskazany w ustawie limit przychodów, nie mógł korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania. Nawet jeśli w kolejnych latach udzielił bonifikat – wynika z wczorajszego wyroku NSA.
Z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.) wynika, że jeśli podatnik przekroczy w danym roku limit przychodów, to od przyszłego musi płacić podatek na zasadach ogólnych. Do końca 2016 r. wynosił on 150 tys. euro, od 2017 r. 250 tys. euro. W przypadku działalności prowadzonej samodzielnie podatnik ma do dyspozycji całą kwotę, a gdy działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, limit odnosi się do sumy przychodów wszystkich wspólników.
W sprawie rozpatrywanej przez NSA chodziło właśnie o wspólnika spółki cywilnej prowadzącej roboty budowlane. W 2012 r. przekroczyła ona limit. Wspólnik dalej korzystał jednak z preferencyjnej formy opodatkowania. Fiskus, który po trzech latach sprawdził jego rozliczenia, uznał, że nie miał on prawa do ryczałtu. Po kontroli spółka udzieliła jednak kontrahentowi bonifikat. Tłumaczyła, że w wykonanych przez nią robotach były usterki. Upust obniżył przychód spółki za 2012 r. o kwotę, która pozwoliłaby korzystać z ryczałtu. Korekta deklaracji PIT-28 została złożona w 2015 r.
Organ podatkowy uznał, że wystawienie faktur korygujących i skorygowanie deklaracji po kontroli nie może uratować prawa do ryczałtu. Podkreślił, że liczy się przychód wykazany w deklaracji za 2012 r. Skoro limit został wtedy przekroczony, podatek powinien być rozliczany w kolejnych latach na zasadach ogólnych – podkreślił organ.
Podatnik szukał ratunku w sądach. Tłumaczył, że przychód za 2012 r. był de facto mniejszy niż ten, który wynikał z pierwotnie złożonej deklaracji. Przekonywał, że już w 2012 r. wiedział, iż spółka będzie musiała udzielić bonifikat w związku z usterkami, i dlatego dalej stosował ryczałt.
Mężczyzna przegrał jednak w sądach administracyjnych. Zarówno WSA w Kielcach, jak i NSA orzekły, że kontynuacja opodatkowania przychodów spółki ryczałtem na podstawie samego założenia, że wartość przychodu zmniejszy się w związku z udzieleniem w przyszłości (bliżej nieokreślonej) bonifikat, nie znajduje odzwierciedlenia w przepisach prawa podatkowego.
– Korekta zeznania PIT-28 za 2012 r. złożona w roku 2015 nie uprawniała wspólnika do ryczałtowej formy opodatkowania, bo prawo do jej zachowania powinno być oceniane zgodnie ze stanem istniejącym na koniec 2012 r. – wyjaśnił sędzia Jerzy Płusa.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 24 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3490/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia