Usługi doradcze dla zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi nie są zwolnione z VAT, bo nie można ich zrównać z zarządzaniem funduszami – potwierdził WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który postanowił świadczyć usługi doradcze dla zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI). Spółki takie zbierają aktywa od inwestorów i lokują je zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Mężczyzna miałby oceniać oferty inwestycyjne spółek i emitentów akcji, w których ASI miałaby ulokować kapitał. W praktyce np. opracowywałby ekspertyzy.
Spór dotyczył tego, czy usługi doradcze będą zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a) ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi zarządzania, m.in. alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Z art. 43 ust. 15 wynika jednak, że zwolnienia nie stosuje się do: czynności ściągania długów, w tym factoringu, usług doradztwa i usług w zakresie leasingu.
Reklama

Reklama
Mężczyzna jednak, mimo że miał świadczyć usługi doradcze, uważał, że mieszczą się one w pojęciu „zarządzania” i dlatego będą zwolnione z VAT. Powołał się na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 7 marca 2013 r. w sprawie C-275/11. Wynikało z niego, że usługi doradztwa inwestycyjnego świadczone przez osobę trzecią na rzecz spółki zarządzającej specjalnym funduszem inwestycyjnym należy uznać za zarządzanie takim funduszem. Podatnik był przekonany, że wyrok ten należy zastosować również do doradztwa na rzecz alternatywnej spółki inwestycyjnej.
Dyrektor KIS był innego zdania. Stwierdził, że usług, które miałby świadczyć podatnik, nie można uznać za zarządzanie funduszem. Organ zwrócił uwagę na to, że zarządzającym ASI może być wyłącznie określona spółka kapitałowa. Wynika to z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1335).
Ponadto – argumentował – usługi podatnika nie obejmą zarządzania ani portfelem inwestycyjnym, ani ryzykiem. Będą to usługi typowo doradcze, które zgodnie z art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o VAT są wyłączone ze zwolnienia, czyli są objęte 23 proc. VAT.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Orzekł, że usługi podatnika będą ściśle doradcze.
– Mają one jedynie pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ale nie mają nawet charakteru zaleceń. Nie można ich zrównać z zarządzaniem funduszami – uzasadniła wyrok sędzia Anna Zaorska.
Orzeczenie jest nieprawomocne.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 5 września 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2688/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia