Nadal nie wiadomo, czy pionierzy działalności w specjalnych strefach ekonomicznych mogą nie płacić CIT, gdy upłynął termin obowiązywania uzyskanego przez nich zezwolenia. W Naczelnym Sądzie Administracyjnym zapadają w tej sprawie sprzeczne wyroki.
Jedno orzeczenie ‒ z 6 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 2725/17) ‒ jest korzystne dla strefowców. Wynika z niego, że zezwolenie wydane na określony czas (np. do kwietnia 2017 r.) daje możliwość korzystania z ulgi w podatku dochodowym do końca funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej.
Dwa inne wyroki NSA ‒ z 31 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2482/17) oraz z 12 sierpnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 2998/17) ‒ mówią natomiast, że jeśli inwestorzy chcą korzystać z ulgi podatkowej po terminie wskazanym w zezwoleniu, to mogą to robić tylko wtedy, gdy złożyli stosowny wniosek o jego zmianę (przedłużenie). Z wyroków tych wynika więc, że ulga nie przedłuża się z automatu tylko wskutek działań podatnika.