Wystarczającą przesłanką do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn jest sam fakt, że fundacja nie jest osobą fizyczną – wynika ze stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła fundacji, która otrzymała pieniądze tytułem dziedziczenia testamentowego od spadkodawczyni, która była obywatelką Szwajcarii. Kwestią sporną okazały się skutki podatkowe nabycia spadku przez fundację w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Wnioskodawca powołał się na przepisy ustawy o fundacjach. Zgodnie z art. 16 aktu, nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawca uznał więc, że można w formie testamentu, zapisu lub darowizny przekazać odpowiednio całość lub część swojego majątku fundacji, a ta nie zapłaci od takiego wzbogacenia podatku.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko fundacji. Przyznał też, że przepis, na który powołuje się wnioskodawca odnosi się wyłącznie do fundacji. Jednakże na gruncie przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn, dla braku opodatkowania tym podatkiem nabycia środków pieniężnych tytułem dziedziczenia, wystarczającą przesłanką jest to, że nabywający nie jest osobą fizyczną.

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Jak czytamy w interpretacji, ustawodawca w akcie wprowadził tylko jedno ograniczenie, co do zakresu podmiotowego ustawy, a mianowicie objął podatkiem tylko te przypadki, w których nabycie następuje przez osobę fizyczną.

Oznacza to, że spadek będzie opodatkowany wyłącznie w przypadku, gdy spadkobiercą będzie osoba fizyczna. Fundacje zatem nie podlegają tym przepisom.

Stanowisko KIS jest zatem zgodne z przekonaniem wnioskodawcy o braku konieczności opłacenia podatku od spadku, o czym stanowią nie tylko zapisy w ustawie o fundacjach, lecz ograniczenie zawarte w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Podstawa prawa: Interpretacja indywidualna ws. podatku od spadków i darowizn (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.83.2019.2.MZ)