W maju pisaliśmy, że podatnicy nie wiedzą, jaki próg dokumentacyjny będzie właściwy dla umów konsorcjum i innych o podobnym charakterze. A wszystko dlatego, że w obecnym stanie prawnym – inaczej niż to było do końca 2018 r. – ani przepisy ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: ustawa o CIT), ani bliźniacze dla nich w tym zakresie regulacje ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) nie wskazują expressis verbis, że wspólne przedsięwzięcie, konsorcjum czy umowa o podobnym charakterze stanowią transakcje kontrolowane i to mające istotny wpływ na wysokość dochodu podatnika, podlegające obowiązkowi sporządzenia dokumentacji.

O zajęcie stanowiska w tej sprawie poprosiliśmy Ministerstwo Finansów. Spytaliśmy resort, czy umowa spółki, konsorcjum, wspólnego przedsięwzięcia stanowi transakcję kontrolowaną zarówno według przepisów z 2018, jak i z 2019 r.? A jeżeli tak, to jak definiować wartość wspólnego przedsięwzięcia – tj. czy z limitem transakcyjnym należy zestawiać wartość całego wspólnego przedsięwzięcia (konsorcjum), czy wkłady poszczególnych podatników w nim uczestniczących, a także jaki limit należy stosować (czy znaczenie ma np. to, że jest to wspólne przedsięwzięcie o charakterze finansowym)? Dziś prezentujemy wyjaśnienia ministerstwa w tej sprawie.

Stanowisko Ministerstwa Finansów z 12 czerwca 2019 r.