Pożyczkobiorcy i nabywcy, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu podpisują umowy pożyczki albo kupują ruchomości lub prawa majątkowe, nie muszą już deklarować każdej z tych czynności z osobna. Zmiana wynika z wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2244).
Dotychczas każdą czynność trzeba było dokumentować odrębną deklaracją, co było problematyczne dla osób dokonujących wielu czynności objętych PCC w miesiącu.
Nowy art. 10 ust. 1a ustawy o PCC przewiduje, że dla umów sprzedaży rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz umów pożyczki można będzie złożyć jedną, zbiorczą deklarację za cały miesiąc, a podatek opłacić jednym przelewem.
Warunkiem jest, aby ostatnia czynność była dokonana przed upływem 14 dni od pierwszej. Kluczowy jest więc odstęp między pierwszą a ostatnią czynnością w miesiącu – nie może on być większy niż 14 dni. Przykładowo, jeśli pierwsza czynność będzie zrealizowana np. 5 lipca, a dwie pozostałe 20 i 21 lipca, to podatnik nie będzie mógł złożyć zbiorczej deklaracji. Takie rozumienie przepisów potwierdziło już wcześniej Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości mogą powstać, gdy podatnicy częściej kupują towary lub usługi skutkujące zapłatą PCC, np. 10 w ciągu miesiąca, z tego pięć w okresie od 1 lipca do 7 lipca, a kolejne pięć od 16 do 31 lipca. Nie ulega wątpliwości, że w takiej sytuacji między pierwszą czynnością (1 lipca) a ostatnią (31 lipca) minie więcej niż 14 dni.
Ministerstwo interpretuje te przepisy bardzo korzystnie dla podatników. W odpowiedzi na nasze pytania wskazało, że zasadniczo warunkiem zbiorczego rozliczania PCC przez podatnika będzie zawarcie co najmniej trzech umów pożyczki lub sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, przy czym trzecia z nich musi być zawarta w okresie 14 dni od dnia zawarcia pierwszej umowy.
„Każda następca umowa pożyczki lub sprzedaży zawarta po tym okresie skutkuje rozliczeniem jej według zasad wskazanych w nowym art. 10 ust. 1a ustawy” – zapewniło MF.
To oznacza, że w naszym przykładzie podatnik będzie mógł złożyć zbiorczą PCC dla wszystkich lipcowych transakcji, skoro trzy pierwsze czynności będą w okresie od 1 do 7 lipca. Podatek trzeba będzie zapłacić do siódmego dnia kolejnego miesiąca.
Resort wyjaśnił też, że podatnik może złożyć zbiorczą deklarację, gdy zostaną zawarte w danym miesiącu kalendarzowym co najmniej trzy umowy sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych lub pożyczki. Bez znaczenia jest więc to, czy będą to wyłącznie trzy umowy sprzedaży, trzy umowy pożyczki, czy też umowy sprzedaży i pożyczki łącznie w liczbie co najmniej trzech.