Skarbówka może zażądać danych dotyczących faktur przesłanych na nowych zasadach. Od 1 lipca 2019 r. faktury wystawione przed tą datą będą raportowane według wersji nowej struktury JPK_FA(2).

JPK_FA to jedna ze struktur jednolitego pliku kontrolnego, w ramach której dane przekazywane są na żądanie urzędu skarbowego. Raportowanie danych w formie jednolitego pliku kontrolnego na żądanie skarbówki nie jest nowością. Jak wynika z art. 193a Ordynacji podatkowej, w przypadku gdy podatnik prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Struktura JPK_FA obejmuje wyłącznie faktury sprzedaży. Rodzaje faktur raportowanych w strukturze JPK_FA określają przepisy ustawy o VAT. Są to m.in.: faktury VAT, faktury VAT korygujące czy faktury VAT dokumentujące otrzymanie zapłaty. Dane pochodzące z tych dokumentów należy przekazać fiskusowi najpóźniej na 3 dni od wezwania. W uzasadnionych przypadkach, można wnioskować o wydłużenie tego okresu (np. gdy osoba decyzyjna w firmie jest nieobecna). Dane można przekazać na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej.

Co grozi za nieprzekazanie danych? Nieuzasadniona odmowa realizacji żądania skarbówki wiąże się z karą porządkową w wysokości nawet 2800 zł.

Jakie dane obejmuje JPK_FA?

  • Nagłówek — dane dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (cel złożenia, okres, którego dotyczy),
  • Podmiot1— dane identyfikujące podmiot przekazujący JPK (NIP, REGON, nazwę podmiotu oraz dane adresowe),
  • Faktura— dane syntetyczne dotyczące danej faktury
  • FakturaCtrl— sumy kontrolne dla danych syntetycznych faktur z sekcji Faktura,
  • StawkiPodatku — informacje dotyczące stosowanych stawek,
  • FakturaWiersz— dane analityczne z poziomu pojedynczego wiersza faktury,
  • FakturaWierszCtrl — sumy kontrolne dla danych analitycznych poszczególnych wierszy faktur z sekcji FakturaWiersz.

Jak zmieni się struktura po 1 lipca 2019 roku? Ustawodawca skorygował błąd poprzedniej wersji umożliwiając raportowanie faktur wystawianych przez zagranicznych odbiorców. Poprzednia wersja struktury uwzględniała wyłącznie polski NIP. W sekcji „stawki podatkowe” uwzględniono m.in. 4 proc. podatek, transakcje niepodlegające opodatkowaniu czy odwrotne obciążenie.