Zasadniczo, procedura i terminy związane ze sprawozdawczością finansową nie zmieniły się. Zmieniła się jedynie forma. Zmiany w rachunkowości z dnia 1 października zastąpiły papierowe raporty e-sprawozdaniami finansowymi. Zostało niewiele czasu na zatwierdzenie tych dokumentów.

Firmy mają już za sobą etap sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego. Raport sporządza się w postaci elektronicznej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli zatem jednostka rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – termin na sporządzenie sprawozdania minął końcem marca. Przed księgowymi i zarządem zostało jeszcze kilka zadań, zanim roczny raport trafi do właściwego organu.

Kolejny etap to zatwierdzenie dokumentu. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający (zarządu firmy) nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Jeśli zatem firma rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym – termin na zatwierdzenie sprawozdania mija 30 czerwca 2019 roku.

Co istotne, roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek - które są do tego zobowiązane - także sprawozdanie z działalności, raportuje się właściwym dla jednostki organom. Firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS mają czas do 15 lipca na złożenie w KRS gotowego sprawozdania – jeśli jednostka rozlicza się zgodnie z rokiem kalendarzowym, gdyż termin to 15 dni od momentu zatwierdzenia. Termin dla podatników PIT na złożenia sprawozdania do Szefa KAS minął 30 kwietnia. Więcej czasu mają podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS. Ci składają raport w urzędzie skarbowym na 10 dni od momentu jego zatwierdzenia, tj. na ogół do 10 lipca.

Reklama