Jaką klasyfikację budżetową zastosować do dochodów w postaci opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w naszej gminie? Jest uchwała rady gminy o tych opłatach.
Podane w zapytaniu opłaty związane są z uchwałą podjętą w oparciu o delegację ustawową z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie drogowym. Z tego przepisu wynika, że za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. Warto jeszcze dodać, że w art. 16 ust. 7 ustawy o transporcie drogowym ustawodawca postanowił, że opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, oraz
2) realizację zadań określonych w art. 18 ‒ w przypadku gdy organizatorem jest gmina.
Skoro już wykazano specyfikę wspomnianej opłaty (dochodu budżetu gminnego), to można dokonać analizy podanego zapytania w kontekście regulacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Właściwym rozwiązaniem do ewidencji klasyfikacyjnej ww. opłat (dochodów) będzie dział 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem), rozdział 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) i par. 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw). W konsekwencji przyjąć należy, że wspomniane opłaty należy zaklasyfikować według opisanego wyżej schematu.
Podstawa prawna
Art. 16 ust. 4 i 7, art. 18 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).