Sprawozdania finansowe od 1 września 2019 r. będą tworzone według poprawionych struktur logicznych, tj. w wersji 1-2
Drobną, chociaż ważną zmianą jest wprowadzenie podziału pola „Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji”. Zamiast niego pojawią się dwa nowe pola: „Identyfikator podatkowy NIP” oraz „Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.”

Wyjście z patowej sytuacji

Doktor Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o., przypomina, że przy sporządzaniu sprawozdań za 2018 r. pole to sprawiało dużo problemów. Elektroniczne systemy Krajowego Rejestru Sądowego nie przyjmują bowiem sprawozdań finansowych, jeżeli w polach określających „numer w rejestrze” podany został NIP. Mimo że przewidziano dwie możliwości (NIP albo KRS), to w praktyce trzeba wpisać numer KRS. Problem jest tym większy, że niektóre programy księgowe automatycznie wpisują NIP. Tymczasem podanie jego powoduje, że sprawozdania nie można złożyć do rejestru sądowego. Spółka jest natomiast w patowej sytuacji, bo w zasadzie nie może poprawić numeru w zatwierdzonym już sprawozdaniu. Po sprowadzeniu dwóch pól nie będzie już tego problemu.

Prawda i fałsz

Agnieszka Baklarz wskazuje też na inną zmianę. Ministerstwo Finansów dodało objaśnienie do pola „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. Wskazano, że „true ‒ Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false ‒ Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”.
‒ Dziś spółki mogą odpowiedzieć na to pytanie, wpisując tylko jedno słowo: „tak” lub „nie”. To w praktyce powoduje, że nagminnie odpowiadają źle – wskazuje ekspertka. Wyjaśnia, że spółki umieszczają słowo „nie”, ale w domyśle mają na myśli „nie, nie ma takich okoliczności”. Tymczasem prawidłowa odpowiedź na tak zadane pytanie (o ile nie ma żadnych okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności) brzmi „tak”.

Noty nie dla wszystkich

Po zmianach nie wszystkie podmioty będą musiały sporządzać noty podatkowe (która jest częścią informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania, w której wykazywane są dane podatkowe). Obowiązek ten nie będzie dotyczył np. spółek osobowych. Resort dodał bowiem informację „Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane”.