Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali, których jest właścicielem. Umowy są zawierane z najemcami na czas oznaczony lub nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i nie przewidują możliwości wcześniejszego rozwiązania. Zdarza się, że najemca – w przypadku złej kondycji finansowej – nie dotrzymuje tego terminu i wcześniej opuszcza lokal, próbując uniknąć płacenia czynszu za okres pozostały do końca trwania umowy. W takim przypadku spółka, nie widząc powodu do utraty korzyści (znalezienie nowego najemcy jest bardzo trudne), obciąża byłego najemcę opłatą za przedterminowe zakończenie umowy w kwocie odpowiadającej czynszowi za okres pozostały do zakończenia umowy. Czy otrzymana opłata pozostaje poza zakresem VAT?
Zawierając umowę, strony mogą postanowić, że będzie ona trwała przez czas w niej wskazany lub przez czas nieoznaczony. W praktyce współpraca ta z różnych powodów bywa jednak kończona wcześniej. Jeżeli przyczyną zakończenia współpracy jest wina usługobiorcy spowodowana np. opóźnieniami w płatnościach czy uszkodzeniem powierzonego składnika majątku, to fakt zakończenia takiej umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, może wiązać się z koniecznością zapłaty przez usługobiorcę odszkodowania (kary umownej). Dotyczy to zwłaszcza umów o świadczenie usług o charakterze ciągłym, jak np. usług o zarządzanie, najmu, leasingu operacyjnego czy usług telekomunikacyjnych. Zazwyczaj odszkodowania te są skalkulowane w ten sposób, że mają one zapewnić usługodawcy tę samą wysokość dochodów, jakie uzyskałby on, gdyby umowa została rozwiązana terminowo.

Interpretacje indywidualne