Spółka kapitałowa jest przedsiębiorcą działającym w branży IT, którego głównym obszarem działalności jest tworzenie oprogramowania. Prawa autorskie do stworzonego przez pracowników oprogramowania (utworów) z mocy prawa nabywa spółka. Czy sprzedaż autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie (przez pracowników) stanowi przychód z zysków kapitałowych?
Od 1 stycznia 2018 r. do ustawy o CIT wprowadzono podział przychodów na przychody z zysków kapitałowych i pozostałe przychody z innych źródeł. Podział ten skutkuje koniecznością wyodrębnienia kosztów i przyporządkowania ich do przychodów z danego źródła. W rezultacie podatnicy CIT z ogółu przychodów i kosztów ich uzyskania wyodrębniają przychody z zysków kapitałowych wraz z kosztami ich uzyskania. Od początku wejścia w życie tych przepisów kwalifikacja poszczególnych zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczą one m.in. przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, w jego pierwotnym brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r., za przychody z zysków kapitałowych uznano przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych. Odesłanie do art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT spowodowało, że kwalifikacja ta objęła wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania takie jak:
autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).Takie brzmienie przepisów rodziło wątpliwości związane z ustaleniem, czy do przychodów z zysków kapitałowych należy zaliczać tylko przychody ze sprzedaży nabytych praw majątkowych czy również z tych wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie.

Rozbieżne interpretacje

Wątpliwości pogłębiło początkowo niekorzystne stanowisko organów. Przykładowo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 maja 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC uznał, że:
„jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca sam wytworzył prawa majątkowe wskazane w pkt 4–7 art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, np. autorskie prawo majątkowe, to przychód ze sprzedaży tego prawa będzie stanowił przychód z zysków kapitałowych”.
Takie stanowisko zapoczątkowało lawinę interpretacji wydawanych w indywidualnych sprawach podatników uzyskujących przychody z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie. Organy zweryfikowały jednak swoje wcześniejsze stanowisko, uznając w rezultacie, że jeżeli podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonywał zbycia prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie, to uzyskane w ten sposób przychody powinny być kwalifikowane jako przychody ze źródła innego niż zyski kapitałowe. Przeniesienie na inny podmiot autorskiego prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie nie generuje przychodów z zysków kapitałowych, ponieważ przychody te nie są objęte art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, do którego odsyła art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT, tj. nie stanowią dla podatnika, który je wytworzył, wartości niematerialnych i prawnych. To korzystne dla podatników stanowisko dyrektor KIS zaprezentował m.in. w interpretacjach indywidualnych z 21 czerwca 2018 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.137.2018.1.MJ, oraz z 12 grudnia 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.471.2018.3.RK. Wynika z nich, że przeniesienie praw autorskich do utworów stworzonych przez podatnika jest zbyciem praw wytworzonych we własnym zakresie, które nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy o CIT. Dlatego uzyskane z tego tytułu przychody powinny być rozpoznane jako przychody z innych źródeł.
W przypadku sprzedaży autorskich praw majątkowych przychód z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT, nie powstanie także wówczas, gdy utwór tworzą pracownicy spółki, a prawa autorskie do tak stworzonego utworu z mocy prawa nabywa spółka będąca podatnikiem CIT, która następnie zbywa prawa majątkowe. Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidualnej dyrektora KIS z 28 listopada 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.492.2018.1.AW.

Ujednolicenie wykładni

Należy dodać, że pomimo wstępnego stanowiska, które było niekorzystne dla podatników tworzących utwory we własnym zakresie i dokonujących ich sprzedaży, szef Krajowej Administracji Skarbowej z urzędu zmienił interpretację dyrektora KIS z 10 maja 2018 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.136.2018.1.PC. W interpretacji zmieniającej z 6 marca 2019 r., nr DPP13.8221.96.2018.CPIJ, szef KAS stwierdził ostatecznie, że: „(...) podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zbycia prawa majątkowego wytworzonego we własnym zakresie (tj. w sytuacji, gdy dane prawo nie zostało nabyte od innego podmiotu), nie powinien zaliczyć przychodu z takiego zbycia do przychodów z zysków kapitałowych, o których mowa w art. 7b ustawy o CIT, lecz powinien rozpoznać je jako przychody z innych źródeł przychodów (...). Zatem, jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawca sam wytworzy prawa majątkowe wskazane w pkt 4–7 art. 16b ust. 1 ustawy o CIT, np. autorskie prawo majątkowe, to przychód ze sprzedaży tego prawa nie będzie stanowił przychodu z zysków kapitałowych”.

Nowelizacja przepisów

Od 2019 r. sytuacja podatników uzyskujących przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie jest już jednoznaczna i to nie tylko za sprawą jednolitych interpretacji w tym zakresie. Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2019 r. znowelizował bowiem brzmienie art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT w ten sposób, że wprost wyłączył z zysków kapitałowych przychody uzyskane z praw majątkowych wytworzonych przez podatnika we własnym zakresie. Dlatego w analizowanej sytuacji uzyskanie przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie skutkuje uzyskaniem przychodów z innego źródła niż zyski kapitałowe.
Podstawa prawna
Art. 7b i art. 16b ust. 1 pkt 4–7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).