Koszty wytworzenia wyrobisk ruchowych oraz zbrojenia ściany wydobywczej to koszty bezpośrednio związane z przychodami. Powinny być rozpoznawane w momencie uzyskania pierwszego przychodu z danego wyrobiska – stwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej.
Wyjaśnił, że już w momencie drążenia wyrobiska ruchowego jest wydobywany pierwszy urobek kopaliny, z którego podatnicy osiągają przychód podatkowy. Urobek ten powstaje cały czas w trakcie drążenia wyrobiska i co do zasady nie różni się on od urobku pozyskiwanego z eksploatacji samej ściany (wyrobiska te powstają w pokładach kopaliny).
Skoro już na pierwszym etapie eksploatacji podatnik osiąga przychody ze sprzedaży kopaliny, to wydatki na jej wydobycie należy uznać za koszty uzyskania przychodów w okresie uzyskania przychodu z tej sprzedaży – podkreślił minister.
Nie ma przy tym znaczenia – dodał minister – że taka interpretacja może powodować pojawienie się straty podatkowej w początkowym okresie eksploatacji złoża. Z przepisów ustawy o CIT nie wynika bowiem jakiekolwiek ograniczenie w wykazywaniu strat z eksploatacji pokładów ani obowiązek wykazywania równomiernego dochodu w różnych fazach eksploatacji złoża – wyjaśnił.
Jednocześnie wskazał, że podatkowe rozpoznanie kosztów następuje niezależnie od przyjętych przez podatników metod ich rozliczania dla celów sprawo zdawczości finansowej. Rozliczania wydatków w czasie dla celów bilansowych nie oznacza konieczności i prawidłowości stosowania takich rozwiązań dla celów podatku dochodowego.
Interpretacja ogólna MF z 15 kwietnia 2019 r., nr DD1.8201.1.2019