Limit 15 tys. zł, powyżej którego trzeba płacić z rachunku bankowego, dotyczy całej należności wynikającej z umowy między przedsiębiorcami – orzekł WSA w Warszawie.
Z przepisów wynika, że jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę płatności, wynosi co najmniej 15 tys. zł, to przedsiębiorca powinien zapłacić za nią za pośrednictwem rachunku bankowego. Tak mówi art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.), a wcześniej było to zapisane w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.).
Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, to nie zaliczy wydatku do kosztów uzyskania przychodu (art. 22p ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 ustawy o CIT).
Przepisy nie precyzują jednak, co rozumieć przez „jednorazową wartość transakcji”.

Limit za miesiąc

Spór w tej sprawie toczyła z fiskusem spółka z o.o. zajmująca się obsługą księgową, kadrową i doradztwa podatkowego. We wniosku o interpretację poinformowała, że korzysta z lokalu użytkowego na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieokreślony. Czynsz płaci co miesiąc, a pojedyncza płatność nie przekracza 15 tys. zł. Natomiast całkowita wartość należności nie jest znana, bo zależy od tego, jak długo będzie trwał najem.
Spółka uważała, że „jednorazowa wartość transakcji” to każda pojedyncza płatność. Skoro zatem nie przekracza ona 15 tys. zł, to można ją opłacać gotówką i ujmować wydatek w podatkowych kosztach.
Początkowo dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął korzystne dla spółki stanowisko. Potwierdził, że w przypadku świadczeń rozliczanych miesięcznie limit odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie (interpretacja nr 0114- KDIPI-3.4012.65.2017.2.MT).

Fiskus zmienia zdanie

Potem jednak interpretacja ta została zmieniona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Z nowej – z 5 kwietnia 2018 r. (nr DPP13.8221.194.2017.MZO) – wynikało, że za „jednorazową wartość transakcji” należy uznać całość należności z umowy najmu, a nie poszczególne płatności.
Szef KAS stwierdził, że przez transakcję należy rozumieć „umowę cywilnoprawną zawieraną w związku z prowadzoną przez strony działalnością gospodarczą, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność”. Może się zatem okazać, że jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat – wyjaśnił. Jako przykład podał zawarcie umowy realizowanej etapami, takiej jak umowa wdrożeniowa czy umowa o roboty budowlane.
A co z umowami zawieranymi na czas nieokreślony? W tym wypadku trzeba brać pod uwagę sumę wynagrodzeń pewnych, czyli takich, które trzeba będzie zapłacić, zanim upłynie okres wypowiedzenia. Jeżeli przekraczają one limit 15 tys. zł, to przedsiębiorca już od pierwszej płatności powinien regulować należności bezgotówkowo – stwierdził szef KAS w zmienionej interpretacji.

Taki był cel

Stanowisko fiskusa potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Agnieszka Olesińska wyjaśniła, że skoro umowa najmu obejmuje ciągłe świadczenie usługi, to nie można twierdzić, że jednorazową transakcją jest konkretny okres rozliczeniowy.
– Jednorazową transakcją jest umowa najmu, która łączy strony – powiedziała sędzia Olesińska. Podkreśliła, że stanowisko organu jest zgodne z celem, dla którego wprowadzono przepisy, i nie nakłada na podatnika zbyt daleko idących obowiązków. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1465/18.