Ochrona wynikająca z indywidualnej interpretacji podatkowej obejmuje również prawo do uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Skutki zastosowania się do wykładni fiskusa / DGP
Wyrok jest precedensowy i podtrzymuje ukształtowaną w sądach pierwszej instancji linię orzeczniczą w zakresie zasady nieszkodzenia wynikającej z art. 14k ordynacji podatkowej. Przepis mówi, że zastosowanie się do interpretacji podatkowej nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie może szkodzić wnioskodawcy. Co to w praktyce oznacza?
Sprawa rozstrzygnięta przez NSA dotyczyła spółki, która szykując się do zakupu nieruchomości komercyjnej o dużej wartości, złożyła wniosek o interpretację indywidualną. Chciała wiedzieć, czy transakcja będzie opodatkowana VAT, czy podatku nie będzie.
Po otrzymaniu interpretacji zaświadczającej o tym, że transakcja podlega VAT, spółka zrealizowała ją zgodnie z wykładnią fiskusa. Sprzedający wystawił fakturę, spółka zapłaciła podatek w cenie nieruchomości, zbywca odprowadził go do urzędu skarbowego, a spółka wystąpiła o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
Spotkała się jednak z odmową. Fiskus uznał bowiem, że przedmiotem dostawy – wbrew temu, co wynikało z interpretacji – była zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP). Interpretacja nie mogła więc zostać uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej – stwierdził fiskus.
Co z zasadą nieszkodzenia? Organ podatkowy stwierdził, że gwarancyjna funkcja interpretacji nie dotyczy sytuacji, w której w rozliczeniu VAT za dany okres powstaje nadwyżka do zwrotu na rachunek bankowy. Twierdził, że ochrona obejmuje tylko zwolnienie z zapłaty zaległości podatkowych.
WSA w Warszawie stanął po stronie spółki. Stwierdził, że z akt sprawy bezspornie wynika, iż interpretacja została wydana przed dokonaniem transakcji, a wszystkie elementy przedmiotowo istotne dla oceny jej skutków podatkowych są zgodne ze stanem faktycznym.
Spółka działała w dobrej wierze, a uzyskana interpretacja chroni ją w pełnym zakresie obejmującym także prawo do zwrotu podatku – orzekł WSA.
Potwierdził to NSA. Orzekł, że przewidziana w art. 14k par. 1 ordynacji zasada nieszkodzenia skutkuje uwolnieniem podatnika od wszelkich negatywnych skutków związanych z zastosowaniem się przez niego do otrzymanej interpretacji. – Niezależnie od tego, czy dotyczy to rozliczenia za okres, w którym wystąpiło zobowiązanie podatkowe, czy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz tego, czy ten zwrot nastąpił – podkreślił w uzasadnieniu sędzia Janusz Zubrzycki.
Anna Pęczyk-Tofel starszy menedżer w zespole postępowań podatkowych i sądowych w CRIDO / DGP

OPINIA

Inwestorzy muszą mieć zaufanie do urzędowej wykładni

Podatnicy od lat uzyskiwali interpretacje potwierdzające, że transakcje dotyczące nieruchomości komercyjnych podlegają VAT. Później fiskus zmienił stanowisko i uznał, że transakcje te jednak nie powinny podlegać opodatkowaniu. Wprowadziło to ogromny niepokój po stronie inwestorów.
W ramach zintensyfikowanych działań kontrolnych organy zaczęły masowo kwestionować wydane wcześniej interpretacje, twierdząc, że albo opis zdarzenia we wniosku o wydanie interpretacji nie odpowiada rzeczywistości, albo interpretacja nie obejmuje swoim zakresem prawa do zwrotu VAT.
Ten drugi argument był szczególnie niebezpieczny. Jego akceptacja pozwalałaby bowiem kwestionować organom prawo do ochrony z interpretacji w wielu sytuacjach, w których podatnicy ponoszą realną szkodę, jednak nie jest ona związana stricte z wystąpieniem podatku do zapłaty (np. wspomniane prawo do zwrotu VAT).
Takie stanowisko zakwestionował NSA. Jego wyrok potwierdza, że podatnicy wciąż mogą planować swoje działania, działając w zaufaniu do uzyskanych interpretacji, a interpretacje te nie mogą im „szkodzić”.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 21 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 2082/18.