Spółki osobowe, które nie są podatnikami podatku dochodowego, wpisują w nocie podatkowej w e-sprawozdaniu same zera – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP.
Nota podatkowa to część informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania, w której wykazywane są dane podatkowe, np. przychody (w tym zwolnione z podatku), koszty ich uzyskania, podstawa opodatkowania, kwota podatku dochodowego. Ma to na celu uzasadnienie różnicy między wynikami finansowym i podatkowym.
Dotychczas dane te były wpisywane według uznania jednostki. Ustawa o rachunkowości nie reguluje bowiem treści noty.
Problem pojawił się od 1 października 2018 r., gdy zaczęły obowiązywać przepisy, które zobowiązują do sporządzania rocznych raportów elektronicznie. Część przedsiębiorców musi je sporządzać w strukturach logicznych zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Narzucił on treść noty podatkowej, tj. jakie dane powinny być w niej wykazane.
Powstało w związku z tym wiele wątpliwości, a na sporządzenie sprawozdań za 2018 r. zostało już niewiele czasu. Muszą one być nie tylko przygotowane, ale i podpisane do niedzieli (31 marca br.), co potwierdziła Joanna Dadacz, dyrektor departamentu rachunkowości i rewizji finansowej w MF. Pisaliśmy o tym w artykule „Został tydzień na podpisanie sprawozdania” (DGP nr 59/2019).
Na prośbę czytelników spytaliśmy MF o to, jak należy wypełnić notę podatkową w spółkach, które nie są podatnikami podatku dochodowego (np. komandytowych). Nie mogą one zostawić pustej noty, bo jest ona integralnym elementem ustrukturyzowanego e-sprawozdania.
Resort odpowiedział, że w takiej sytuacji można wpisać zera.
Na inny problem związany z wypełnianiem not podatkowych zwraca uwagę Marcin Sidelnik, partner PwC. Wyjaśnia, że kłopotliwe jest podanie w nocie poszczególnych rodzajów przychodów lub kosztów (np. związanych z działalnością zwolnioną z CIT, działalnością na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), wskazanie podstawy prawnej do każdego elementu noty, a także ustalenie danych porównawczych z poprzedniego okresu, ale już w nowej formie – wymienia ekspert PwC.
Spytaliśmy więc MF, gdzie wpisać dane dotyczące:
  • dochodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE,
  • dochodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.
W odpowiedzi resort finansów poinformował, że wszystkie one powinny być zaprezentowane w poz. 9. „I. Inne zmiany podstawy opodatkowania”.
Zdaniem Marcina Sidelnika, mimo tych i wielu innych wyjaśnień na stronie resortu finansów, wiele kwestii wciąż pozostaje niejednoznacznych. Dlatego ekspert uważa, że MF powinien wydać szczegółowe zasady uzupełniania not podatkowych w nowych strukturach e-sprawozdań, niezależnie od tego, że ostateczna decyzja w tym zakresie spoczywa na kierowniku danej jednostki, czyli generalnie na członkach zarządu.