Czy wysokość straty wykazuje się w PIT/B

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. W ubiegłym roku poniósł stratę. Czy jej wysokość powinien wykazać w załączniku PIT/B?

Tak

Załącznik PIT/B to informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Formularz stanowi załącznik zarówno do zeznania PIT-36, jak i do zeznania PIT-36L. Składają go osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jednak jeśli jest to załącznik do zeznania PIT-36L, podatnicy składają go jedynie w sytuacji, gdy liczba odpowiednich pozycji zeznania jest niewystarczająca. Formularz ten ma na celu ułatwienie prawidłowego rozliczenia podatku przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, np. jako wspólnicy kilku spółek niemających osobowości prawnej.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy odsetki wykazuje się w załączniku

W 2007 roku podatniczka kontynuowała spłatę kredytu mieszkaniowego. Odliczałaodsetki od tego kredytu w zeznaniu podatkowym. Czy w rozliczeniu za 2007 rok powinna tę ulgę wykazać w załączniku?

Tak

Będzie to załącznik PIT/D. Składają go osoby, które dokonują odliczeń wydatków mieszkaniowych od dochodu lub od podatku. Formularz stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-37 i PIT-28 (składany do końca stycznia). Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, wraz z załącznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K. Załącznik PIT-2K trzeba dołączyć do tego samego zaznania, do którego jest dołączany PIT/D.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy wypełniać cały PIT/ZG

Podatnik rozlicza w Polsce dochody zagraniczne z umowy o pracę na PIT-36. Musi wypełnić też załącznik PIT/ZG. Czy powinien wypełnić go w całości?

Nie

Wypełnia się tylko te części, które dotyczą podatnika i jego dochodów oraz zapłaconego przez niego podatku. Druk ten podzielony jest trzy główne części. Część pierwsza zawiera podstawowe dane o podatniku, takie jak jego NIP (numer identyfikacji podatkowej), nazwisko, imię, datę urodzenia. W tej części trzeba też określić rok, za który składana jest informacja PIT/ZG, oraz wskazać liczbę składanych załączników i numer wypełnianego załącznika, czyli wskazać, który to formularz z ogólnej liczby składanych informacji PIT/ZG.

W części drugiej trzeba będzie podać tylko dwie informacje: nazwę kraju, w którym uzyskano dochód, oraz kod kraju. Z uwagi na to, że rubryka ta przewiduje podanie nazwy tylko jednego państwa, w przypadku uzyskiwania dochodów na terytorium więcej niż jednego państwa dla każdego z państw, w których podatnik zarabiał, konieczne będzie złożenie oddzielnego PIT/ZG.

W części trzeciej trzeba wykazać zarówno uzyskane poza granicami Polski dochody, jak i zapłacony tam podatek. Ta część podzielona została na odrębne sekcje, dotyczące różnych źródeł dochodów. Nie wypełnia się natomiast tych rubryk w części trzeciej, które dotyczą dochodu i podatku zapłaconego za granicą w przypadku papierów wartościowych i z działalności gospodarczej przez podatnika opodatkowanego liniowo.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy małżonkowie złożą jeden PIT/D

Małżonkowie kontynuują odliczanie w ramach ulgi odsetkowej w rozliczeniu za 2007 rok. Czy złożą jeden załącznik PIT/D?

Tak

Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie opodatkowujący swoje dochody łącznie, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w załączniku wpisuje się darowizny

W 2007 roku podatnik przekazał darowiznę. Chce ją wykazać w rocznym PIT. Czy w załączniku PIT/O musi wpisać kwotę przekazanej darowizny?

Tak

Podatnicy korzystający z odliczenia z tytułu darowizn w PIT/O wykazują zarówno kwotę dokonanego odliczenia (część B), jak i kwotę przekazanej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację wszystkich obdarowanych (część D).

W przypadku gdy część D załącznika PIT/O jest niewystarczająca do podania informacji o wszystkich przekazanych darowiznach i o obdarowanych podmiotach, należy wypełnić kolejny załącznik PIT/O, wykazując w nim jedynie Numer Identyfikacji Podatkowej (poz. 1 lub 2) oraz dane identyfikacyjne i adres obdarowanego, a także wysokość przekazanej darowizny, o których mowa w części D załącznika. Łączną liczbę składanych załączników PIT/O należy podać w zeznaniu podatkowym.

Podstawa prawna

•  Art. 26, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy przedsiębiorca składa PIT/Z

Przedsiębiorca korzysta z kredytu podatkowego. Czy do zeznania rocznego powinien dołączyć załącznik PIT/Z?

Tak

Załącznik PIT/Z to informacja o wysokości dochodu (straty) osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających z kredytu podatkowego (podatnicy, którzy w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej są zwolnieni z podatku). Formularz jest załącznikiem do zeznania PIT-36 i PIT-36L. Wzór formularza PIT/Z ma na celu umożliwienie prawidłowego rozliczenia podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy skorzystali z kredytu podatkowego.

Podstawa prawna

•  Art. 44, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy dochody zagraniczne wykazywać w PIT/ZG

Studentka zarabiała przez cztery miesiące 2007 roku w Danii. Następną część roku pracowała już w Polsce. W rozliczeniu rocznym PIT musi rozliczyć zarobki polskie i zagraniczne. Czy dodatkowo musi je wykazać w załączniku PIT/ZG?

Tak

Załącznik PIT/ZG to informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym tam podatku. Wypełniają go podatnicy, którzy mają obowiązek rozliczenia w Polsce dochodów zagranicznych, czyli podlegają w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (w Polsce muszą rozliczać wszystkie światowe dochody) na formularzu PIT-36. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie) składają odrębny załącznik PIT/ZG. Załącznik PIT/ZG może też być składany wraz zeznaniem PIT-36L i PIT-38.

Podstawa prawna

•  Art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT/O jest miejsce na ulgę na dziecko

W zeznaniu PIT za 2007 rok podatnik chce odliczyć ulgę rodzinną na dwójkę dzieci. Czy do zeznania musi dołączyć jakiś załącznik?

Tak

Ulgę z tytułu wychowywania dzieci wykazuje się w części C załącznika PIT/O. Po pierwsze, trzeba w nim wpisać liczbę dzieci, na które ulga przysługuje. Po drugie, kwotę odliczenia wynikającą z przemnożenia liczby dzieci przez kwotę ulgi, tj. 1145,08 zł.

Prawo do ulgi na dziecko przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym wychowywał własne lub przysposobione: dzieci małoletnie; dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny; dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów (z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku).

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i kwoty 1145,08 zł. Wysokość tych odliczeń od podatku dotyczy łącznie obojga rodziców. Kwotę tę odlicza się od podatku jednego z rodziców lub od podatku obojga.

Podstawa prawna

•  Art. 27f, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy w PIT/O wykazuje się wydatki na internet

W rozliczeniu za 2007 rok podatnik chce skorzystać z ulgi internetowej. Czy wysokość odliczenia z tego tytułu trzeba wykazać w załączniku PIT/O?

Tak

PIT/O to formularz, który składają osoby dokonujące odliczeń od dochodu (z tytułu darowizn, wydatków na cele rehabilitacyjne, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków z tytułu użytkowania sieci internet, wydatków na nabycie nowych technologii) lub od podatku (z tytułu kontynuowanej na zasadzie praw nabytych ulgi uczniowskiej, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej, ulgi z tytułu wychowywania dzieci). Formularz ten stanowi załącznik do zeznań PIT-36, PIT-37 i PIT-28 (składanego do końca stycznia).

Korzystając z odliczenia wydatków internetowych, trzeba pamiętać, że jest to ulga limitowana. Odliczeniu od dochodu podlegają bowiem wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość wydatków została udokumentowana fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna

•  Art. 26, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).