Kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść, a nie nazwa umowy – wynika ze stanowiska Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Sprawa dotyczyła małżeństwa, które sfinansowało remont w mieszkaniu należącym do rodziców jednego z małżonków. Para zamierza wykupić mieszkanie. W porozumieniu z rodzicami ustalono, że w momencie zakupy obecnie właściciele mieszkania zwrócą małżeństwo nakłady poniesione na remont, który przyczynił się do zwiększenia wartości nieruchomości.
Wnioskodawca miał wątpliwości, czy od takiej transakcji zobligowany jest do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak twierdził, otrzymana kwota nie stanowi żadnego przysporzenia majątkowego, a jedynie zwrot poniesionych kosztów remontu budynku, w wyniku którego wartość budynku rodziców uległa podwyższeniu. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przyznał rację wnioskodawcy i zwrócił uwagę na okoliczności, w których konieczna jest zapłata PCC.

Te wymienione są w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z treścią aktu, podatek ten należy uiścić od następujących czynności:

  • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
  • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  •  umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
  • umowy dożywocia,
  • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
  • ustanowienie hipoteki,
  •  ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
  • umowy depozytu nieprawidłowego,
  • umowy spółki.

Jak dodano w interpretacji, PCC należy opłacić także w przypadku zmiany powyższych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Co istotne, kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść, a nie nazwa umowy. „Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób, to dla oceny czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikacje pod względem prawnym” – czytamy w interpretacji.

W opinii Szefa KAS, porozumienie zawarte między wnioskodawcą a jego rodzicami nie przybrało postaci którejkolwiek z czynności ustawowo podlegającej PCC. W związku z powyższym, wnioskodawca nie musi odprowadzać podatku.

„Brak opodatkowania dokonanej czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie wynika z faktu, że zwrot pieniędzy nie stanowi żadnego przysporzenia majątkowego, lecz z faktu, że czynność, na podstawie której dokonano zwrotu nie została wymieniona w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych” – zaznacza KAS.

Interpretacja indywidualna ws. skutków podatkowych zwrotu poniesionych nakładów na remont budynku, będącego własnością rodziców (sygn.. 0111-KDIB2-2.4014.298.2018.2.SK)