Podatek leśny uiszcza się w czterech ratach. Termin opłaty pierwszej mija 15 marca. Kolejne należy opłacić analogicznie do 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Co podlega opodatkowaniu? Przedmiot opodatkowania stanowią lasy, a zatem grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy – z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Kto płaci? Ustawodawca do zapłaty zobowiązał właścicieli, posiadaczy a także użytkowników wieczystych lasów.

Reklama

Stawki podatku leśnego w 2019 roku

• od 1 ha – równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
• dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc. stawki określonej wyżej.
Rada gminy może w uchwale obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.