- Wprowadzenie obowiązku przedstawiania podatnikowi dokumentu informującego o wysokościach kwot przekazanych z jego podatków na poszczególne wydatki sektora finansów publicznych prowadziłoby do naruszenia zasady jedności materialnej finansów publicznych – informuje wiceminister finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.Na pomysł wprowadzenia obowiązku informowania podatnika o wysokościach kwot przekazanych z jego podatków na poszczególne wydatki budżetowe wpadła posłanka Elżbieta Zielińska. Jak uzasadnia „niska świadomość Polaków na temat wydatków publicznych wpływa na przebieg zarówno życia politycznego, jak i gospodarczego państwa”. Posłanka proponuje zatem, aby przy rozliczeniu finansowym PIT-u podatnik obowiązkowo otrzymał dokument stwierdzający, jaka konkretna kwota podatku została przekazana na poszczególne wydatki.

„Otrzymanie takiego pisma miałoby uświadomić mieszkańców, na jakie cele są wydatkowane ich pieniądze. Wiedza odnośnie do struktury oraz wielkości wydatków jest niezbędna, ponieważ jej brak uniemożliwia Polakom ocenę i zarazem kontrolę składanych przez władze obietnic” – czytamy w interpelacji poselskiej.

Testem na gospodarność państwa jest m.in. ustawa budżetowa. Ta wskazuje m.in. na prognozowane dochody podatkowe i planowane wydatki. Jak wynika z dokumentu, w dużej mierze dzięki dochodom podatkowym sfinansowany zostanie m.in. program 500 plus, projekt „dobry start” czy tzw. emerytury matczyne. W budżecie zabezpieczono również środki na podwyżki dla urzędników i nauczycieli. Zgodnie z ustawą budżetową, wydatki oszacowano na kwotę 416,2 mld zł.

Taki wykaz wydatków budżetu państwa musi zaspokoić ciekawość podatnika. Tomasz Robaczyński z MF odrzucając pomysł posłanki powołuje się na zasadę jedności materialnej finansów publicznych. Zgodnie z nią, środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. W konsekwencji, co do zasady, nie ma możliwości finansowania konkretnych zadań w ramach konkretnych środków budżetu państwa. Jak dodaje, środku publiczne traktowane są jako jeden zasób, z którego finansowane są określone wydatki.

„Środki pochodzące z wpłat z tytułu podatku dochodowego oraz innych podatków powiększają ogólną pulę dochodów budżetu państwa, jednak nie są przeznaczane na finansowanie konkretnie określonych zadań, lecz łącznie z innymi środkami publicznymi, umożliwiają pokrywanie wydatków związanych z realizacją głównych funkcji państwa” – czytamy w odpowiedzi MF.

Odpowiedź z dnia 11 lutego na interpelację nr 28900 w sprawie wprowadzenia obowiązku przedstawiania podatnikowi dokumentu informującego o wysokościach kwot przekazanych z jego podatków na poszczególne wydatki sektora finansów publicznych