Darmowe zniesienie współwłasności nieruchomości jest opodatkowane tak jak odpłatne zbycie, gdy jedna ze stron nie musi już spłacać kredytu – stwierdził dyrektor KIS w interpretacji.
Dotyczyła ona partnerów, którzy zaciągnęli kredyt na kupno wspólnego mieszkania. Po roku para postanowiła się rozstać. Uzgodnili, że nieruchomość przejmie mężczyzna. Zniesienie współwłasności lokalu (każde z partnerów jest właścicielem połowy) miało się odbyć bez spłat i dopłat, natomiast mężczyzna miał wziąć na siebie spłatę reszty kredytu hipotecznego. Kobieta byłaby więc zwolniona z długu, przy czym bank „wypisałby” ją z umowy kredytowej dopiero, gdy para przyniosłaby akt notarialny zniesienia współwłasności.
Podatniczka twierdziła, że transakcja nie będzie podlegała PIT, bo nie wiąże się z przepływem środków pieniężnych. Argumentowała, że „za darmo” przeniesie na byłego partnera swój udział w mieszkaniu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał inaczej. Podkreślił, że wynagrodzeniem będzie w tym wypadku zwolnienie kobiety z długu. Wyjaśnił, że cena nie zawsze musi być wyrażona w pieniądzu, nie są też konieczne przepływy gotówkowe. Przejęcie w całości kredytu przez drugiego współwłaściciela jest również formą odpłatności za przeniesienie własności. Trzeba więc rozliczyć 19-proc. PIT – stwierdził dyrektor KIS.
Wyjaśnił również, jak to zrobić. Otóż podstawa opodatkowania to dochód czy różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a kosztami. W tym wypadku przychodem będzie wartość udziału określona w umowie o zniesienie współwłasności, a w praktyce – wartość kredytu pozostała do spłaty, którą przejmie drugi współwłaściciel (o ile wyraża ona wartość rynkową udziału).
Natomiast kosztem uzyskania przychodu będzie koszt nabycia nieruchomości w wysokości odpowiadającej udziałowi.
Jeżeli w rzeczywistości suma ustalonych w ten sposób kosztów – w części przypadającej na przysługujący udział podatniczki i przez nią poniesionych – będzie większa od przychodu ze zbycia udziału w mieszkaniu, to w takiej sytuacji nie wystąpi dochód. Nie będzie więc i podatku – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-2.4011.556.2018.4.KK