Dziś kontynuujemy przegląd zmian w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.; dalej: ustawa o CIT), które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Znajdują się wśród nich zarówno te korzystne – np. preferencyjna stawka CIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ang. Innovation Box lub IP Box), jak i niekorzystne – np. radykalna modyfikacja zasad poboru podatku u źródła (ang. withholding tax, WHT) czy też wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (ang. exit tax), które ma wpływ na planowanie działań transgranicznych. Ważne zmiany dotyczą także dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (ang. Controlled Foreign Company, CFC) oraz opodatkowania dochodu z budynków.
DGP

IP Box może w praktyce przynieść znaczne korzyści podatnikom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową (oraz nabywającym wyniki takich prac) i uzyskujących przychody z patentów, wzorów przemysłowych czy autorskich praw do programu komputerowego (w tym z wartości takich praw zawartej w cenie sprzedaży produktów bądź usług).

Duży niepokój budzą z kolei znacznie zmienione regulacje dotyczące poboru podatku u źródła. Nakładają one dodatkowe obowiązki i zwiększają ryzyko po stronie polskich płatników należności podlegających opodatkowaniu u źródła (tj. m.in. dywidend – w tym krajowych, odsetek, należności licencyjnych czy wynagrodzeń za określone usługi). I choć stosowanie nowych przepisów zostało w znacznej części zawieszone do 30 czerwca 2019 r. (lub w niektórych przypadkach ograniczone bezterminowo) rozporządzeniem ministra finansów z 31 grudnia 2018 r. (Dz.U. poz. 2545), to i tak już od 1 stycznia 2019 r. przy kwalifikacji wypłat należności podlegających opodatkowaniu u źródła płatnicy muszą dochować należytej staranności – co już wydaje się nakładać na nich dodatkowy ciężar weryfikacji kontrahenta (czy jest on rzeczywistym właścicielem należności) i innych przesłanek do zastosowania zwolnień ustawowych lub preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pierwszą połowę roku warto więc poświęcić na analizę dotychczas stosowanej praktyki i przygotowanie procedur postępowania w stosunku do spodziewanych wypłat, które będzie można zastosować w dalszej części 2019 r.

Wprowadzenie opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków za pomocą exit tax ma na celu dostosowanie polskich przepisów podatkowych do regulacji przewidzianych w prawie Unii Europejskiej. W praktyce zakres zastosowania tych przepisów (np. co do rodzajów zdarzeń skutkujących opodatkowanym przeniesieniem składników majątku zagranicę) może okazać się szerszy, niż się początkowo wydaje, a warunki rozłożenia podatku na raty co najmniej trudne do spełnienia.

Z kolei istotne zmiany dotyczące wprowadzonego od 2018 r. podatku od nieruchomości komercyjnych powodują, że opodatkowaniu nie będą podlegały tylko budynki komercyjno-handlowe oraz biurowe, ale również inne budynki, które zostały oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub o podobnym charakterze. Warto zwrócić szczególną uwagę na tę regulację, a w przypadku znalezienia się w gronie podmiotów opodatkowanych rozważyć opisaną procedurę ubiegania się o zwrotu podatku.

TO TYLKO FRAGMENT ARTYKUŁU. WYKAZ ZMIAN W CIT ZNAJDZIESZ NA EDGP>>>