Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje towary i świadczy usługi na rzecz spółki cywilnej, której jest wspólnikiem, nie rozpoznaje przychodu ani kosztu w tej części, która na niego przypada – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o mężczyznę, który w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej produkował opakowania foliowe. Niezależnie od tego założył z inną osobą spółkę cywilną. Zajęła się ona sprzedażą hurtową m.in. foliówek, które od niego kupowała. Wynajmowała też od niego lokal.
Przedsiębiorca uważał, że powinien zaliczyć do przychodów całość kwot, którą otrzymuje od spółki – zarówno za sprzedane foliówki, jak i z tytułu czynszu najmu. Jednocześnie chciał rozpoznać wydatki z tego tytułu jako koszt spółki cywilnej w części (50 proc.), która na niego przypada. Argumentował, że stroną umów sprzedaży i najmu są dwa odrębne przedsiębiorstwa. Zarówno bowiem on sam, jak i spółka mają status podatników VAT i działają na odrębnym polu. Takie umowy powinny więc rodzić skutki prawnopodatkowe – uważał.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Przypomniał, że w świetle art. 860–875 kodeksu cywilnego, właścicielami majątku zgromadzonego w formie spółki cywilnej pozostają nadal jej wspólnicy. To oznacza, że jeżeli podatnik, w ramach działalności gospodarczej prowadzonej na własne nazwisko, wynajmuje nieruchomość spółce cywilnej, w której jest wspólnikiem, to wydatki w części przypadającej na niego nie są dla niego kosztem podatkowym. Uiszczenie czynszu najmu w tej części należy uznać za świadczenie wspólnika na rzecz „samego siebie” – stwierdził dyrektor KIS.
Dodał, że identycznie jest, gdy wspólnik sprzedaje na rzecz spółki cywilnej towary handlowe. W tej sytuacji również wydatek poniesiony przez spółkę cywilną w części przypadającej na tego wspólnika nie jest dla niego kosztem podatkowym.
Analogicznie świadczenie „samemu sobie” w tej części nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Przychodem jest natomiast czynsz najmu i należność za sprzedane towary w części, jaka przypada od drugiego wspólnika (czyli w 50 proc.). Przychód ten podlega opodatkowaniu – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 grudnia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.528.2018.3.MD