Opłata reprograficzna ma zapewnić twórcom oraz uprawnionym z praw pokrewnych godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść w związku z kopiowaniem utworów chronionych prawem autorskim przez osoby fizyczne.

Obowiązek jej odprowadzania ciąży między innymi na importerach i producentach sprzętów umożliwiających wykonywanie kopii. Maksymalna wysokość opłaty została ustawowo określona na 3% ceny sprzedaży urządzeń kopiujących.

Jeszcze do niedawna kwestią sporną było to czy opłaty uiszczane na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania przez podmioty zobowiązane, stanowią wynagrodzenie za świadczoną usługę i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.