Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma m.in. usprawnić działanie tej służby - poinformowano w czwartek w komunikacie Kancelarii Prezydenta..

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej prezydenta napisano, że zasadniczym celem uchwalonej nowelizacji jest wprowadzenie zmian zmierzających do usprawnienia działania Krajowej Administracji Skarbowej.

"Zmiany te mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących zakresu zadań i procedur działania Krajowej Administracji Skarbowej (...) oraz doprecyzowanie regulacji odnoszących się do zatrudnienia w KAS oraz pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej" - czytamy w komunikacie.

Wyjaśniono, że zawarte w noweli zmiany dotyczą między innymi poszerzenia uprawnień do pozyskiwania danych i informacji przez KAS. Nowela przyznaje szefowi KAS oraz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego uprawnienia do występowania o informację do instytucji finansowych również w toku czynności analitycznych prowadzonych poza procedurami kontrolnymi.

Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł wystąpić (w związku z wszczętą kontrolą podatkową lub prowadzonym postępowaniem podatkowym) z żądaniem o przekazanie informacji dotyczących kontrolowanego i strony. Szef KAS będzie mógł wystąpić o te informacje w toku postępowania podatkowego. Poszerzony zostanie krąg osób w KAS, którym przysługuje dostęp do danych.

Doprecyzowano przepisy w zakresie możliwości korzystania przez organy KAS z danych zgromadzonych w bazach, rejestrach, ewidencjach, zbiorach i systemach informatycznych udostępnionych przez inne organy do realizacji ustawowych zadań KAS. Przetwarzanie tych danych będzie dokonywane w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.

Zmiany dotyczą także zasad finansowania KAS. "Ustawa przewiduje utrzymanie finansowania KAS z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych w miejsce - przewidywanego od 2019 r. (w myśl obowiązujących przepisów) - wyodrębnienia samodzielnej części budżetowej z Szefem KAS jako jej dysponentem" - podano w komunikacie.

Przewidziane w noweli zmiany obejmują także zasady nadzoru ministra finansów nad KAS; poszerzenie katalogu zadań KAS, w tym w odniesieniu do ścigania sprawców przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

Zmodyfikowano przepisy regulujące kontrolę celno-skarbową, wzmacniając pozycję organów i funkcjonariuszy celno-skarbowych w stosunku do podmiotów kontrolowanych. Zmiany dotyczą: poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w razie nieobecności kontrolowanego", wprowadzenia instytucji zawiadomienia o uwzględnieniu korekty deklaracji (zawiadomienia kończącego kontrolę), poszerzenia możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w oparciu o stałe upoważnienie.

Wprowadzone do ustawy o KAS zmiany rozszerzają katalog kontroli, z których nie sporządza się wyniku kontroli, umożliwiają także przeprowadzanie kontroli celno-skarbowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec byłych wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w przypadku rozwiązania tych spółek w trakcie kontroli.

Ponadto zmiany dotyczą "zapewnienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego wiedzy o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji" - wprowadzono regulacje dotyczące ograniczenia możliwości skutecznego składania korekt deklaracji do okresu nieobjętego kontrolą. Kontrolowanemu ma być doręczane zawiadomienie o uwzględnieniu korekty deklaracji.

Nowe przepisy poszerzają definicję kontrahenta kontrolowanego m.in. o przewoźnika oraz wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w okresie objętym kontrolą celno-skarbową uczestniczące w magazynowaniu, przepakowywaniu, przeładunku, przesyłaniu tego samego towaru, działające zarówno w imieniu dostawców, jak i nabywców biorących udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru.

Nowela obejmuje też przepisy dotyczące audytu i czynności audytowych, w tym m.in. w sprawie podziału zadań w zakresie audytu dotyczącego środków pochodzących z budżetu UE między Szefa KAS, a dyrektorów izb administracji skarbowej; czy wyodrębnienia audytu środków stanowiących współfinansowanie krajowe funduszy, programów i projektów realizowanych ze środków unijnych; dodania audytu prawidłowości uiszczania innych należności publicznoprawnych niż należności podatkowe. Poza tym audyt ma zostać poszerzony o ocenę celowości i zgodności z prawem.

Zmiany dotyczą też zasad służby w Służbie Celno-Skarbowej, w tym: ustalania dodatku kontrolerskiego oraz orzeczniczego, postępowania kwalifikacyjnego do służby, możliwości awansu na wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby, uprawnień funkcjonariuszy oddelegowanych.

"Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w zakresie dotyczącym 20 innych ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia zmian w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej i dotyczących realizacji zadań Krajowej Administracji Skarbowej" - napisano w komunikacie.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych regulacji, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, 1 stycznia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.