Zaproponowane brzmienie przepisów pozwala na nałożenie sankcji za każdy najmniejszy błąd, choćby była to tylko literówka w adresie kontrahenta. Takie rozwiązanie będzie niezwykle restrykcyjne i zasługuje na krytykę - mówi Karol Trybulec, radca prawny w Enodo Advisors.
Za co i w jakim trybie mają być karani przedsiębiorcy, którzy popełnią błędy w JPK_VDEK?
Z brzmienia projektowanych przepisów wynika, że sankcjonowane będą wszelkie błędy, które mogą pojawić się w ewidencji VAT – zarówno takie, które mogą wpłynąć na wysokość zobowiązania podatkowego, jak i te, które nie mają żadnego znaczenia dla rozliczenia podatku. Co istotne, kara będzie miała charakter administracyjny, wobec czego będzie nakładana za każdą stwierdzoną nieprawidłowość bez badania, czy podatnik działał umyślnie, czy też nie wiedział i nie mógł wiedzieć o zaistniałych nieprawidłowościach. Kara w wysokości 500 zł będzie nakładana decyzją administracyjną. Podatnik będzie więc mógł odwołać się do organu drugiej instancji, a później złożyć skargę do sądu administracyjnego. Niezależnie od tego za nieprzesłanie JPK albo przesłanie go w wadliwej formie podatnikom będą też grozić sankcje karnoskarbowe.
Czy dobrze rozumiem, że 500 zł kary grozi nawet za każdą literówkę w składanym pliku?
Tak. Zaproponowane brzmienie przepisów pozwala na nałożenie sankcji za każdy najmniejszy błąd, choćby była to tylko literówka w adresie kontrahenta. Takie rozwiązanie będzie niezwykle restrykcyjne i zasługuje na krytykę. Jakie znaczenie dla rozliczenia VAT ma bowiem to, że w adresie czy nazwie spółki został popełniony błąd pisarski – jeżeli pomimo pomyłki jesteśmy w stanie określić, o jakiego kontrahenta chodzi, nie ma to z punktu widzenia VAT żadnego znaczenia. Moim zdaniem, nakładanie kary za każdy najmniejszy błąd będzie sankcją nieproporcjonalną do przewinienia i z tej perspektywy projektowane przepisy mogą budzić wątpliwości co do ich zgodności z konstytucją.
Co powinni zrobić przedsiębiorcy, aby uniknąć problemów?
Przede wszystkim należy pamiętać, że w projekcie przewidziano możliwość skorygowania błędów lub niezgodności ze stanem faktycznym. Organ podatkowy będzie musiał wezwać podatnika do dokonania takiej korekty, wskazując konkretnie, czego ma ona dotyczyć. Jeżeli w terminie 14 dni podatnik złoży korektę JPK_VDEK zgodną z wezwaniem, to uniknie kary. Będzie to termin zawity, a więc należy pamiętać, że bez względu na liczbę pomyłek, korekta musi zostać złożona przed jego upływem. Organ nie będzie mógł przedłużyć go uznaniowo. Korygowanie drobnych błędów, jakie mogą występować w ewidencji VAT, może wiązać się również ze zwiększeniem obciążenia administracyjnego podatników. Dotyczy to w szczególności dużych podmiotów, u których rejestry mogą liczyć dziesiątki tysięcy pozycji. Korekta literówek czy drobnych pomyłek pisarskich może być w takiej sytuacji nie lada wyzwaniem. Warto przygotować się do niego odpowiednio, zanim nowe przepisy wejdą w życie.