W 2019 roku pracodawcy będą mieli o miesiąc mniej na wysłanie PIT-11 i PIT-8C. Wszyscy płatnicy będą musieli te dokumenty przekazać w formie elektronicznej do końca stycznia
Wynika to z ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2126), która co do zasady wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
Skrócenie terminu na sporządzenie i przesłanie dokumentów jest związane z wprowadzeniem nowej usługi „Twój e-PIT”, która zastąpi m.in. wstępne wypełnianie PIT. W przyszłym roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) sama wypełni roczne zeznania podatników (na razie nie wszystkich, ale będzie to dotyczyć np. najpopularniejszego PIT-37), a gotowe PIT-y udostępni online do 15 lutego.
Po zmianach nie będzie już można przesyłać do urzędów skarbowych informacji i deklaracji w formie papierowej. Dotychczas taką możliwość miały podmioty rozliczające nie więcej niż pięć osób, o ile nie korzystają z usług biur podatkowych.
Po zmianach wszyscy płatnicy muszą wysłać fiskusowi informacje i deklaracje do końca stycznia elektronicznie. Tylko podatnikom (PIT-11 i PIT-8C) można je przekazać do końca lutego w formie papierowej.

PIT-11

W PIT-11, tj. informacji o dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy, wykazuje się koszty uzyskania przychodu (z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej), dochody podatnika, pobrane zaliczki i składki oraz informuje się o przychodach zwolnionych od podatku.
Wspomniana nowelizacja modyfikuje zasady płacenia zaliczek od dochodu z pracy. Za miesiąc, w którym pracownik przekroczy próg dochodowy 85 528 zł, pracodawca będzie musiał pobrać zaliczkę od nadwyżki według stawki 32 proc. Oznacza to, że w miesiącu przekroczenia progu podatkowego trzeba będzie pobrać podatek według dwóch różnych stawek: od części nieprzekraczającej progu 18 proc., a od nadwyżki 32 proc. Zasady te zaczną obowiązywać jednak dopiero od 2020 r.
Firmy, które zatrudniają cudzoziemców, powinny sprawdzić, czy mają oni nadany numer PESEL. Od 2018 r. numer ten stał się identyfikatorem niezbędnym do rozliczeń podatkowych cudzoziemców (nieprowadzących działalności gospodarczej). Oznacza to, że w kontaktach z administracją skarbową nie mogą oni posługiwać się już numerem NIP. O problemie pisaliśmy w artykule „Skarbówka zapyta o PESEL cudzoziemca” (DGP nr 230/2018).

PIT-4R

W PIT-4R – rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – płatnik wykazuje należne zaliczki m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

PIT-8C

W PIT-8C informuje się o wypłaconych stypendiach, przychodach z innych źródeł i niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Informację sporządzają m.in. podmioty, które w ciągu roku wypłaciły podatnikowi świadczenia z innych źródeł, ale nie są zobowiązane do poboru podatku lub zaliczek od tych należności. Przy czym przepisy wymieniają tylko niektóre rodzaje przychodów z innych źródeł – m.in. alimenty, zasiłki ubezpieczeniowe, stypendia i dotacje niezwiązane z przychodami z działalności gospodarczej, co daje dużą swobodę fiskusowi.
Mimo wcześniejszych interpretacji fiskusa za przychody z innych źródeł nie uznaje się już pieniędzy otrzymywanych przez naukowców wyjeżdżających za granicę w ramach programu Mobilność Plus. W przypadku zatrudnionych na uczelni są one zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.), czyli do wysokości diet i innych należności za czas podróży służbowej określonych w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Po raz pierwszy PIT-8C będą musieli wystawić natomiast rolnicy, którzy zatrudniali w tym roku pracowników na umowę o pomocy przy zbiorach. Przepisy dotyczące tej umowy obowiązują bowiem od 18 maja 2018 r.

PIT-8AR

Formularz ten składają fiskusowi ci, którzy pobrali podatek od przychodów opodatkowanych ryczałtowo. Trzeba w nim wykazać kwoty podatku pobranego za poszczególne miesiące m.in. od świadczeń otrzymanych przez emerytów i rencistów oraz byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, przychodów kapitałowych, odsetek z rachunków bankowych, wypłaconych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych oraz kwot wypłaconych po śmierci członka OFE lub wypłat z subkonta ZUS.
Uwaga: Nowe wzory
Od przyszłego roku będą obowiązywały nowe wzory wszystkich formularzy. Zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2237).