Dziś podsumowujemy zmiany dotyczące kosztów podatkowych. Od przyszłego roku podatnicy będą mogli pomniejszać przychód o pensję małżonka i małoletnich dzieci. Potrącą też większą wartość odpisów amortyzacyjnych i wszystkie ulepszenia do 10 tys. zł
Modyfikacje w tym zakresie przewidują dwie nowelizacje. Chodzi o ustawy: z 9 listopada br. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. poz. 2244) oraz z 23 października br. nowelizującą przepisy o PIT, CIT i inne ustawy (Dz.U. poz. 2159).

Pensja członków rodziny

Pierwsza z nowelizacji wprowadza w ustawie o PIT długo oczekiwaną przez przedsiębiorców możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci. Od przychodu będzie można też potrącić wynagrodzenia z pracy oraz praktyk absolwenckich małżonków i niepełnoletnich dzieci wspólników spółek osobowych. Dziś art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT na to nie pozwala. Do podatkowych kosztów można zaliczać tylko pensje dzieci pełnoletnich, a także osób pozostających w nieformalnych związkach z przedsiębiorcą oraz jego krewnych (np. rodzeństwa, rodziców itd.). Co ważne, po zmianach kosztem uzyskania przychodów w dalszym ciągu nie będzie wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Dotyczy to sytuacji, gdy świadczenie pracy ma miejsce bez wyraźnej podstawy prawnej (umownej). Wartości takiej pracy, polegającej na doraźnej pomocy najbliższych członków rodziny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, nie sposób zmierzyć ceną. Nie ma bowiem umowy, w której wynagrodzenie lub honorarium zostałoby formalnie ustalone, stąd wyłączenie z kosztów.
PODATKI 2019 - wszystko co musisz wiedzieć o zmianach znajdziesz w serii książek dołączonych do Dziennika Gazety Prawnej10 i 11 grudnia Podatki 2019 cz. 1 i cz. 2. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, PIT, CIT, VAT, ryczałcie, akcyzie i pozostałych podatkach 12 grudnia Rozliczenia podatkowe 2019.
Sprawdź na: https://www.gazetaprawna.pl/promocje3/podatki-2019

Rozliczanie samochodów

Druga z wymienionych ustaw wprowadza natomiast zmiany w rozliczeniu służbowych samochodów osobowych. Przede wszystkim podwyższa – z 20 tys. euro (ok. 86 tys. zł) do 150 tys. zł – limit odpisów amortyzacyjnych i wydatków na ubezpieczenie aut osobowych, które przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych.
Limit w tej samej wysokości będzie dotyczył opłat wynikających z umów leasingu, najmu, dzierżawy (zawartych po 31 grudnia 2018 r.). Dziś raty leasingowe można zaliczać do podatkowych kosztów bez ograniczeń. Te zmiany opisaliśmy wczoraj w artykule „Zmienią się zasady rozliczania leasingu” (DGP nr 235/2018).
Ograniczenie do 150 tys. zł ma dotyczyć też wszelkich wydatków związanych z zakupem samochodu osobowego (art. 16 ust. 5 i ustawy o CIT i art. 24 ust. 2a ustawy o PIT). Fiskus chce, aby przy jego sprzedaży przedsiębiorcy mogli odliczyć nie więcej niż wprowadzany próg. W praktyce kosztem przy zbyciu auta będzie więc różnica między limitem 150 tys. zł a wartością dokonanych przez sprzedającego podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Zmiana ma dotyczyć tylko aut, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 r. Przepis ten wzbudza jednak wątpliwości interpretacyjne. Podatnicy uważają, że ograniczenie powinno dotyczyć jedynie kwoty potrącanej od przychodu w momencie sprzedaży samochodu, czyli: wartości początkowej (wartość netto + nieodliczony VAT), pomniejszonej o podatkowe odpisy amortyzacyjne. Oznaczałoby to możliwość skorzystania z limitu 150 tys. zł dwa razy: przy amortyzacji auta oraz przy jego sprzedaży. Maksymalnie można by więc odliczyć nawet 300 tys. zł (więcej na ten temat w artykule: „Przy droższych autach będzie można odliczyć nawet 300 tys. zł”, DGP nr 235/2018).
Październikowa nowelizacja wprowadza też ograniczenia dla wydatków eksploatacyjnych dotyczących aut używanych do celów mieszanych (służbowych i prywatnych). Chodzi np. o koszty paliwa, opłaty autostradowe i parkingowe, za myjnie, zakup i wymianę opon oraz serwis auta. Do kosztów podatkowych będzie można zaliczać 75 proc. tych wydatków. Całość będą mogli potrącać tylko ci przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić ewidencję, taką jak dla celów odliczania 100 proc. VAT.
Zmiany odczują też podatnicy, którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują samochody prywatne (niewprowadzane do ewidencji środków trwałych). Będą mogli odliczyć 20 proc. kosztów używania samochodu oraz składek na jego ubezpieczenie. Dziś tacy przedsiębiorcy mogą zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie kwotę wynikającą z liczby kilometrów przejechanych dla potrzeb tej działalności oraz stawki określonej w przepisach. Wymaga to prowadzenia kilometrówki. Bez niej podatnik nie jest w ogóle uprawniony do odliczenia ponoszonych wydatków jako kosztów działalności.

Ulepszenia majątku

Ta sama nowelizacja wprowadza ponadto zmianę ważną dla rozliczania ulepszeń składników majątku. Dzięki niej każda przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja do kwoty 10 tys. zł trafi bezpośrednio w koszty. Dziś sposób ujęcia tego rodzaju wydatków zależy od tego, kiedy środek trwały został przyjęty do ewidencji. Jeśli było to przed 2018 r., od przychodów można potrącić ulepszenia tylko do 3,5 tys. zł. Natomiast gdy majątek do ewidencji trafił po tej dacie – 10 tys. zł.
Przypomnijmy, że problem z rozliczaniem ulepszeń powstał z początkiem tego roku, gdy weszła w życie nowelizacja ustaw o PIT, CIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych z 27 października 2017 r. (Dz.U. poz. 2175). Podwyższyła ona z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł wartość początkową środków trwałych, których zakup można jednorazowo zaliczyć do kosztów. Przepis przejściowy uniemożliwił jednak korzystanie z tych zasad przy ulepszeniu środków trwałych przyjętych do ewidencji przed 1 stycznia 2018 r., nawet gdy nakłady zostały poniesione już po tej dacie. Teraz zostało to naprawione.
Zmiana w opodatkowaniu samochodów osobowych od 2019 r.
Rodzaj wydatku Tak jest Tak będzie
Wydatek na nabycie samochodu osobowego Można amortyzować do limitu 20 tys. euro. (ok. 86 tys. zł) Będzie można amortyzować do limitu 150 tys. zł *
Limit łącznych wydatków zaliczanych do kosztów podatkowych związanych z zakupem auta osobowego Brak Kwota odpisów zaliczanych do kosztów podatkowych + wartość potrącona od przychodu w momencie sprzedaży nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł (dla aut wprowadzonych w ewidencji po 31 grudnia 2018 r.) *
Wydatki związane z używaniem samochodów firmowych wyłącznie do działalności gospodarczej Kosztem jest 100 proc. wydatków Kosztem będzie 100 proc. wydatków, ale po spełnieniu dodatkowych warunków (ewidencja przebiegu jak w VAT)
Wydatki związane z używaniem samochodów firmowych do działalności gospodarczej i do celów prywatnych Kosztem jest 100 proc. wydatków Kosztem będzie 75 proc. wydatków
Wydatki związane z leasingiem operacyjnym Opłaty leasingowe są kosztem w całości. Nie obowiązuje kilometrówka Opłaty leasingowe będą kosztem do limitu 150 tys. zł (dla umów zawartych po 31 grudnia 2018 r.) *
Wydatki związane z używaniem do działalności gospodarczej samochodu prywatnego (niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych) Obowiązuje kilometrówka Kosztem będzie 20 proc. wydatków
* Ograniczenie nie będzie stosowane do samochodu osobowego, jeżeli został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.
Czytelników zachęcamy do zadawania pytań na adres: podatki2019@infor.pl
PODATKI 2019 - wszystko co musisz wiedzieć o zmianach znajdziesz w serii książek dołączonych do Dziennika Gazety Prawnej10 i 11 grudnia Podatki 2019 cz. 1 i cz. 2. Komentarz do zmian w ordynacji podatkowej, PIT, CIT, VAT, ryczałcie, akcyzie i pozostałych podatkach 12 grudnia Rozliczenia podatkowe 2019
LP