Z informacji Marcina Sarnowskiego, konsultanta w dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, wynika, że do podlegających opodatkowaniu w Luksemburgu dochodów z pracy zalicza się wynagrodzenie zasadnicze, premie oraz świadczenia rzeczowe otrzymane w związku ze stosunkiem pracy.

- Opodatkowaniu podlega otrzymane od pracodawcy świadczenie w postaci mieszkania udostępnionego pracownikowi nieodpłatnie, przy czym wartość takiego świadczenia ustalana jest w oparciu o czynsz płacony przez pracodawcę i nie może być niższa niż 75 proc. jego wartości. Również korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych traktowane jest jako świadczenie podlegające opodatkowaniu - wylicza Marcin Sarnowski.

Według niego, co do zasady, do podstawy opodatkowania należy także wliczyć odprawy po ustaniu stosunku pracy oraz ewentualne renty otrzymane od zakładu pracy. Zwolnieniu z opodatkowania (do określonego, rocznego limitu) podlegają jednak np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy nagrody pieniężne za staż pracy.

Podatek dochodowy w Luksemburgu obliczany jest z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej, co oznacza, że efektywna stopa podatkowa uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.

Luksemburskie ustawodawstwo przewiduje zwolnienie z opodatkowania określonej części dochodów osób fizycznych. Zwolnienie to ma zastosowanie do dochodu netto (tj. po zastosowaniu wszystkich dozwolonych odliczeń). Wysokość kwoty wolnej uzależniona jest od sytuacji rodzinnej podatnika.

Podstawa prawna

•  Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 110, poz. 527).