Obowiązek podatkowy Polaka wykonującego pracę w Luksemburgu zależy w pierwszej kolejności od jego rezydencji podatkowej. Dla ustalenia statusu podatkowego należy przeanalizować sytuację danej osoby zarówno z perspektywy polskich, jak i luksemburskich przepisów.Z informacji Marcina Sarnowskiego, konsultanta w dziale Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers, wynika, że do podlegających opodatkowaniu w Luksemburgu dochodów z pracy zalicza się wynagrodzenie zasadnicze, premie oraz świadczenia rzeczowe otrzymane w związku ze stosunkiem pracy.
- Opodatkowaniu podlega otrzymane od pracodawcy świadczenie w postaci mieszkania udostępnionego pracownikowi nieodpłatnie, przy czym wartość takiego świadczenia ustalana jest w oparciu o czynsz płacony przez pracodawcę i nie może być niższa niż 75 proc. jego wartości. Również korzystanie z samochodu służbowego do celów prywatnych traktowane jest jako świadczenie podlegające opodatkowaniu - wylicza Marcin Sarnowski.
Reklama
Według niego, co do zasady, do podstawy opodatkowania należy także wliczyć odprawy po ustaniu stosunku pracy oraz ewentualne renty otrzymane od zakładu pracy. Zwolnieniu z opodatkowania (do określonego, rocznego limitu) podlegają jednak np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy nagrody pieniężne za staż pracy.
Podatek dochodowy w Luksemburgu obliczany jest z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej, co oznacza, że efektywna stopa podatkowa uzależniona jest od wysokości osiągniętego dochodu.
Luksemburskie ustawodawstwo przewiduje zwolnienie z opodatkowania określonej części dochodów osób fizycznych. Zwolnienie to ma zastosowanie do dochodu netto (tj. po zastosowaniu wszystkich dozwolonych odliczeń). Wysokość kwoty wolnej uzależniona jest od sytuacji rodzinnej podatnika.
Podstawa prawna
Konwencja między Rzeczypospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu 14 czerwca 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 110, poz. 527).