Izabella Budek, konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że opodatkowaniu PIT w Rumunii podlega również działalność rolna, a także nagrody (wygrane) - w tym przypadku podatek pobierany jest u źródła od wygranej, której wartość przekracza 600 lejów rumuńskich (RON) od gry/dnia oraz emerytury (od nadwyżki ponad 900 RON).

- Jako wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu w Rumunii zakwalifikowane są również dodatkowe świadczenia w naturze, takie jak użytkowanie do celów prywatnych samochodu lub telefonu służbowego. Nie podlegają natomiast opodatkowaniu bony żywieniowe. 16-proc. podatkiem liniowym opodatkowane są również wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu - wyjaśniła nasza rozmówczyni z PricewaterhouseCoopers. Natomiast 10-proc. zaliczka na podatek dochodowy należna jest od następujących dochodów: wartość intelektualna, sprzedaż wysyłkowa, umowy cywilnoprawne.

Ulgi podatkowe

Mimo wprowadzenia liniowego opodatkowania rumuńskie przepisy podatkowe przewidują pewne zwolnienia, ulgi oraz odliczenia podatkowe. Izabella Budek zwraca uwagę, że aby obliczyć podstawę opodatkowania, od dochodów uzyskanych z umowy o pracę należy odliczyć następujące potrącenia:

•  składki odprowadzone na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;

•  ulga podatkowa - w rumuńskim rozliczeniu podatkowym możemy skorzystać z ulgi podatkowej, której wysokość zależna jest od poziomu dochodów i ograniczona do wysokości 250 RON. Podatnicy uzyskujący dochody przekraczające 3 tys. RON nie są uprawnieni do korzystania z tej ulgi podatkowej. Dodatkowa ulga przysługuje podatnikowi mającemu osoby będące na jego utrzymaniu np. żonę, dzieci. Odliczenie to łącznie nie może jednak przekroczyć kwoty 650 RON;

•  składki wpłacone do prywatnego funduszu emerytalnego;

•  od 2007 roku również wydatki do wysokości 300 RON za rok (około 89 euro) poniesione przez osoby indywidualne z tytułu pożyczek mieszkaniowych zaciągniętych w banku w związku z planami oszczędnościowymi na zakup domu lub mieszkania, są odliczane od podstawy opodatkowania dochodów.

Również koszty uzyskania przychodów podlegają odliczeniu od dochodu, pod warunkiem że nie zostały poniesione na cele prywatne.

Rozliczenia nierezydentów

Za rumuńskiego rezydenta podatkowego uznawana jest osoba, która posiada miejsce zamieszkania na terenie Rumunii lub posiada na terytorium Rumunii centrum interesów życiowych lub przebywa na terytorium Rumunii dłużej niż 183 dni w każdym 12-miesięcznym okresie. Joanna Narkiewicz-Tarłowska podkreśla, że osoby zagraniczne, które spełnią chociażby jedno ze wskazanych kryteriów, uznane zostaną za rumuńskiego rezydenta podatkowego.

Osoby zagraniczne, które nie są rezydentami podatkowymi Rumunii, podlegają tam opodatkowaniu jedynie od dochodów uzyskanych na terenie Rumunii w tym od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rumunii. 16-proc. podatek liniowy należny jest w przypadku uzyskania przychodów z tytułu: wynagrodzenia za pracę oraz wynagrodzenia wypłacanego osobom pełniącym funkcję członka zarządu firmy rumuńskiej; dywidend wypłacanych przez rumuńskie firmy; odsetek, tantiem; nagród/wygranych; uzyskanych z działalności wykonywanej osobiście, np. umów zlecenia.

Podstawa prawna

•  Umowa między rządem Rzeczpospolitej Polskiej a rządem Rumunii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie 23 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 109, poz. 530).