Dostawa towaru i świadczenie usług w zamian za emitowane nieodpłatnie bony różnego przeznaczenia będą opodatkowane na zasadach właściwych dla czynności nieodpłatnych.
Wątpliwości w tym zakresie rozstrzygnęła poprawka do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzona przez sejmową komisję finansów publicznych. Została ona uzgodniona z Ministerstwem Finansów. Potrzeba doprecyzowania w tym zakresie była zgłaszana już wcześniej.
Zasadniczo projekt, którym zajmowała się komisja, ma na celu dostosowanie polskiej ustawy o VAT do unijnej dyrektywy 2016/1065. Dziś państwa unijne stosują różne rozwiązania, włącznie z brakiem VAT przy wydaniu bonu, jak ma to miejsce w Polsce (obowiązek podatkowy pojawia się dopiero w momencie wymiany bonu na towar lub usługę). Po zmianach w ustawie o VAT pojawią się dwa rodzaje bonów: jednego przeznaczenia (SPV) i różnego przeznaczenia (MPV). Projekt nowelizacji zakłada, że obrót pierwszymi będzie opodatkowany na każdym etapie dystrybucji. Natomiast przy bonach MPV podatek trzeba będzie rozliczyć na etapie dostawy towarów lub usług w zamian za bon (ponieważ w momencie emisji nie jest jeszcze znany sposób wykorzystania vouchera).
Reklama
Przyjęta przez sejmową komisję poprawka oznacza, że jeśli dostawa towarów lub świadczenie usług będą realizowane w zamian za bon różnego przeznaczenia, który będzie emitowany i transferowany nieodpłatnie, to podstawa opodatkowania będzie ustalana na obecnych zasadach dotyczących czynności nieodpłatnych (art. 29a ust. 2 i 5 ustawy o VAT).
Ma to istotne znaczenie. – Gdyby podstawa opodatkowania miała być ustalana na zasadach właściwych dla bonów, to opodatkowaniu podlegałaby faktycznie wartość bonu. Tymczasem VAT powinien być płacony od ceny nabycia lub kosztu wytworzenia towaru, a nie od ceny sprzedaży – tłumaczy Andrzej Nikończyk, doradca podatkowy, partner w KNDP.
Projekt zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2904 i 3014) – po drugim czytaniu w Sejmie