Skoro przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie można było rozliczyć w ramach działalności gospodarczej, to w sprawie kosztów należało postąpić tak samo – uznał NSA.
Sprawa dotyczyła mężczyzny zajmującego się wynajmem lokali użytkowych. W jednej z kupionych nieruchomości zaplanował on jednak całkiem inny biznes – produkcję wędlin. Nie wprowadził jednak budynku do środków trwałych. Przez lata go modernizował i rozbudowywał pod przyszłą działalność. Ostatecznie jednak zrezygnował z tego pomysłu i sprzedał nieruchomość.
Spór dotyczył tego, jak rozliczyć ten przychód i czy można go pomniejszyć o wydatki na zakup i modernizację nieruchomości.
Podatnik uważał, że nie był to przychód z działalności gospodarczej. Liczył jednak na to, że może odliczyć poniesione koszty zaniechanej inwestycji. Argumentował, że wydatki na modernizację zostały poniesione i udokumentowane, a miały na celu przystosowanie nieruchomości do konkretnego profilu działalności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że sprzedaż nieruchomości to przychód z działalności gospodarczej. Wyjaśnił zarazem, że w momencie zbycia podatnik może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów.
Interpretację tę zmienił minister finansów, gdy zapadła uchwała NSA z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Sąd orzekł w niej, że przychód ze sprzedaży nieruchomości, która była wykorzystywana na potrzeby działalności, ale nie została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Potem przepisy w tym zakresie zostały zmienione, ale minister, posiłkując się uchwałą, stwierdził w zmienionej interpretacji, że podatnik nie powinien zaliczyć przychodu ze sprzedaży spornej nieruchomości do działalności gospodarczej (jest to przychód z nieruchomości), ale zarazem nie może odliczyć poniesionych wydatków.
Tak samo orzekły WSA w Warszawie i NSA. Zgodziły się z fiskusem, że w tej sprawie wydatki poniesione przez podatnika na zakup nieruchomości, jej modernizację i rozbudowę w celu dostosowania do realizacji przyszłej działalności (produkcja wędlin) nie mogą być kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Skoro bowiem sprzedaż nieruchomości nie jest przychodem z tego źródła, to dotyczy to również kosztów.
Uzasadniając wyrok NSA, sędzia Paweł Dąbek zwrócił uwagę na to, że większość wywodów skargi kasacyjnej dotyczyła kosztów zaniechanych inwestycji (do których odnosi się art. 22 ust. 5e ustawy o PIT), ale we wniosku o interpretację podatnik przywołał całkiem inną podstawę – art. 14 ust. 2 i art. 23 ustawy o PIT. Minister słusznie więc zmienił interpretację, powołując się na uchwałę NSA. Skoro bowiem przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie można było rozliczyć w ramach działalności gospodarczej, to tak samo należało rozstrzygnąć w sprawie kosztów.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 15 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 3419/16. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia