MARCIN SZYMANKIEWICZ

doradca podatkowy, BDO Numerica

Tak

Istnieją poglądy, że również w przypadku podatników prowadzących księgę podatkową metodą kasową koszt powstaje w dacie wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania.

Zakładam, że chodzi o fakturę kosztową, rozliczaną w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według metody kasowej. U podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową koszty uzyskania przychodów, stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o PIT, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Zasada ta obowiązywała również na gruncie stanu prawnego obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2007 r. i była przedmiotem odmiennych interpretacji organów podatkowych. Niektóre organy podatkowe wyrażały pogląd, że momentem, w którym powstaje obowiązek zaewidencjonowania poniesionego wydatku w księdze, jest moment (dzień), w którym podatnik otrzymał fakturę, a nie moment zapłaty wynikającej z tej faktury należności (np. postanowienie naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 30 października 2006 r., nr 1449/2CG/415/i-41c/06/IN). Natomiast część organów podatkowych uważała, że przy metodzie kasowej koszty powinno ujmować się w księdze w momencie faktycznego poniesienia, tj. z chwilą dokonania zapłaty (np. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku z 18 grudnia 2006 r., nr PD.I.415/25/2006).

Z dniem 1 stycznia 2007 r. w art. 22 ustawy o PIT dodano ust. 6b, zgodnie z którym, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w art. 22 ust. 6 ustawy o PIT, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. W związku z tym pojawiły się poglądy, że również w przypadku podatników prowadzących księgę podatkową metodą kasową koszt powstaje w dacie wystawienia faktury lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu (z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 ustawy o PIT).

Należy tu zwrócić uwagę, że art. 22 ust. 6b ustawy o PIT odnosi się do podatników określonych w art. 22 ust. 6 ustawy o PIT, tj. prowadzących księgę przy zastosowaniu metody memoriałowej. Zastosowanie tej zasady również do podatników prowadzących księgę metodą kasową może więc budzić pewne wątpliwości, choć należy ją uznać za korzystną dla tej grupy podatników.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 22 ust. 4-6b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).