Zasada opodatkowania nowo wybudowanych budynków lub budowli dopiero od 1 stycznia następnego roku dotyczy nie tylko ich właścicieli, którzy je wznieśli, lecz także nabywców – orzekł NSA.
Wykładnia ta wydaje się oczywista, odkąd NSA orzekł 10 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1766/08), że odroczenie momentu opodatkowania dotyczy również nabywców, mimo że to nie oni wybudowali obiekt. Wyrok ten był tezowany, a mimo to nadal niektóre lokalne organy podatkowe (a nawet sądy wojewódzkie) są innego zdania.
Tak było w sprawie spółki, która 20 lipca 2012 r. kupiła nowo wybudowany dom towarowy. Uważała, że powinna płacić od niego podatek od nieruchomości dopiero od 1 stycznia 2013 r. Wskazywała, że zgodnie z przepisami obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Mówi o tym art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Burmistrz miasta uznał jednak, że przepis ten dotyczy tylko inwestorów, a nie nabywców budynków i budowli.
Spółka się z tym nie zgadzała. Twierdziła, że wolą ustawodawcy było wyłączenie z opodatkowania budynków i budowli w roku, w którym zakończono ich budowę albo rozpoczęto użytkowanie. Nieważne jest natomiast, kto jest właścicielem – czy nadal inwestor, czy już nowy podmiot.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie przyznało rację burmistrzowi. Stwierdziło, że czym innym jest zakup istniejącego już budynku, a czym innym jego wybudowanie. Inwestor korzysta z art. 6 ust. 2 ustawy, natomiast do nabywców ma zastosowanie art. 6 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy powstaje od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do zakupu.
Tego samego zdania był WSA w Olsztynie. Stwierdził, że „odroczenie” momentu powstania obowiązku podatkowego jest preferencją tylko dla podatników, którzy budują nowe obiekty.
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zarówno wyrok I instancji, jak i decyzję SKO. Stwierdził, że w tej sprawie przedstawiciele nauki mają różne zdania, ale przeważająca część sądów opowiada się za wykładnią korzystną dla podatników.
Trudno bowiem doszukać się w art. 6 ust. 2 kryterium podmiotowego, które różnicowałoby sytuację podatników ze względu na to, jak stali się właścicielami lub posiadaczami budynku bądź budowli – czy je wybudowali, czy nabyli – stwierdził NSA.
Podkreślił, że obowiązek podatkowy jest związany z własnością lub posiadaniem nieruchomości, a to może być wynikiem różnych zdarzeń. W przeciwnym razie doszłoby do nierównego traktowania podatników – stwierdził sąd.
Przywołał też inne wyroki NSA: z 15 marca 2011 r. (sygn. akt II FSK 1877/09) i z 10 marca 2010 r. (sygn. akt II FSK 1765/08 oraz II FSK 1766/08). Przytoczył także prawomocne wyroki sądów wojewódzkich: WSA w Szczecinie z 5 sierpnia 2010 r. (sygn. akt I SA/Sz 301/08), WSA w Krakowie z 11 maja 2010 r. (sygn. akt I SA/Kr 517/10).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 9.10.2018 r., sygn. akt II FSK 1266/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia