TOMASZ MICHALIK

doradca podatkowy, partner MDDP

To istotnie bardzo ważna zmiana, w gruncie rzeczy dostosowująca polskie regulacje do standardu przyjętego przez dużą część państw Wspólnoty, w tym naszych sąsiadów. Projektowany przepis daje importerom możliwość wykazywania podatku należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez konieczności dokonywania zapłaty tego podatku w urzędzie celnym. Dziś importerzy muszą zapłacić podatek - co do zasady, w ciągu dziesięciu dni od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Natomiast importerzy stosujący procedurę uproszczoną, np. procedurę wpisu do rejestru, mogą ten podatek zapłacić w terminie do 16 dnia miesiąca następnego od dnia tego powiadomienia, przy czym nie później niż w dniu złożenia deklaracji rozliczeniowej. Istotą tego rozwiązania jest więc obowiązek zapłaty kwoty podatku, którą następnie można odliczyć w deklaracji rozliczeniowej. Niemniej płatność jest niezbędna, co oczywiście powoduje konieczność zamrożenia środków często na wiele miesięcy - jak np. w przypadku podatnika mającego nadwyżkę podatku naliczonego, zwrot której może uzyskać w ciągu 180 dni.

Tymczasem kraje, takie jak Czechy, stosują przewidziane w art. 211 Dyrektywy 2006/112 rozwiązanie polegające na możliwości uniknięcia powyższych konsekwencji poprzez rozliczenie podatku od importu towarów w deklaracji podatkowej. To zaś jest rozwiązanie, które w przypadku dużych importerów skłania do dokonywania odpraw nie w Polsce, ale właśnie w Czechach czy Holandii. Wprowadzenie projektowanych zmian zachęci importerów do odprawiania towarów w Polsce.

Zmiana ta wprowadza regulację pozwalającą na rozliczenie podatku od importu towarów w deklaracji rozliczeniowej podatnika, a zatem w sposób analogiczny do rozliczenia stosowanego w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Należy jednak podkreślić, iż projekt ogranicza zastosowanie omawianego rozwiązania jedynie do importerów/podatników korzystających z procedur uproszczonych określonych w art. 76 ust. 1 lit. b) lub c) rozporządzenia Rady nr 2913/92 ustanawiającej Wspólnotowy Kodeks Celny (m.in. Procedura z wpisem do rejestru), co więcej jednym z warunków zastosowania omawianej możliwości jest stosowanie przez podatnika/importera procedury uproszczonej w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających pierwszy miesiąc, w którym podatnik miałby rozliczać się według nowych zasad (inne warunki to np. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych przekraczających 3 proc. zobowiązania podatkowego w danym podatku, czy obowiązek zawiadomienia organu podatkowego i celnego o zamiarze zastosowania procedury rozliczenia podatku od importu towarów w deklaracji podatkowej).

Oznacza to więc, iż importerzy, którzy chcieliby w 2008 roku rozliczać podatek od importu towarów na powyższych zasadach, a nie stosują obecnie procedury uproszczonej, powinni rozważyć wystąpienie już teraz do właściwego organu celnego o możliwość zastosowania procedury uproszczonej. Skróci to okres karencji po wejściu w życie nowelizacji. Oczywiście - na razie mamy do czynienia dopiero z projektem przyjętym przez sejmową Komisję ds. Finansów Publicznych, który może wejść w życie bądź nie, względnie w innej formie lub innym terminie - niemniej jednak wydaje się że importerzy nic nie stracą na zastosowaniu już teraz procedury uproszczonej, a mogą dużo zyskać.

Not. KT