W jaki sposób powinna wyglądać ewidencja księgowa opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Chodzi o właściwe strony Wn/Ma kont.
EKSPERT RADZI
W podanym pytaniu chodzi zapewne o opłatę, o której mowa w art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W tym przepisie wskazano m.in., że w celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych w art. 41 ust. 1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 1. W ust. 7 postanowiono z kolei, że opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach.
Reklama
Jeśli zaś chodzi o kwestię ewidencji księgowej, to na uwagę zasługują regulacje zawarte w załączniku 3. Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Zastosowanie będą miały następujące konta: 221, 101 (względnie 130) i 720.
W pierwszej kolejności przypomnieć należy opis konta 221 (Należności z tytułu dochodów budżetowych). Wskazano tam m.in., że konto służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności. Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej. Konto 101 (Kasa) służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jednostki. Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody gotówki i niedobory kasowe. Konto 130 (Rachunek bieżący jednostki) służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym. Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych opisane w rozporządzeniu, na stronie Ma tego konta ujmuje się zaś m.in. zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki. Z kolei konto 720 (Przychody z tytułu dochodów budżetowych) służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności chodzi o podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma konta 720 – przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Mając na względzie istotę funkcjonowania ww. kont, ewidencja przypisu należności z tytułu ww. opłat powinna wyglądać następująco: Wn konto 221, a Ma konto 720. Z kolei ewidencja wpłaty tej należności powinna być następująca: Wn konto 101 względnie konto 130, a Ma konto 221.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911).
Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).