Oprogramowanie do ultrasonografów, jego aktualizacje i sondy kupione razem z urządzeniem, są objęte preferencyjną stawką jako wyposażenie wyrobu medycznego – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która zamierzała importować i sprzedawać w Polsce ultrasonografy używane m.in. w diagnostyce ginekologicznej, kardiologicznej i onkologicznej. Chciała też sprowadzać z zagranicy oryginalne części zamienne do ultrasonografów, aktualizacje do zainstalowanego w nich oprogramowania oraz dodatkowe sondy.
Nie było wątpliwości, że spółka może sprzedawać ultrasonografy z 8 proc. VAT. Spór dotyczył części zamiennych i wyposażenia.
Spółka uważała, że one również są objęte preferencyjną stawką, bo jak wynika z art. 132 ustawy o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć m.in. także ich wyposażenie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważał natomiast, że części zamienne i wyposażenie nie są wyrobem medycznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 tej ustawy i w związku z tym powinny być opodatkowane podstawową stawką VAT.
WSA w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny zgodziły się ze spółką. Wyjaśniły, że definicja wyrobów medycznych jest zarówno w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, jak i w jej art. 132. Zgodnie z tym drugim przepisem do celów innych ustaw przez wyroby medyczne należy rozumieć m.in. wyposażenie wyrobów medycznych.
– Nie można więc zawężać definicji wyrobów medycznych jedynie do tej wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 38 – podkreśliła sędzia Maria Dożynkiewicz, uzasadniając wyrok NSA.
Wskazała, że skoro pozycja 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT obejmuje wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, a ustawa ta stanowi, że jest nimi również wyposażenie, to jest ono również objęte stawką 8 proc. VAT.
WSA w Warszawie zastrzegł jednak, że jeśli sondy do ultrasonografu zostałyby kupione oddzielnie, to nie będą one objęte preferencyjną stawką VAT. Podobnie – części zamienne do wyrobu medycznego. Nie są one bowiem wymienione w poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT – wskazał. Tych elementów nie dotyczyła jednak skarga kasacyjna organu, a więc sąd kasacyjny nie wypowiedział się w tym zakresie.
Podobnie NSA orzekał w sprawie importowanych spoza UE oprawek do okularów korekcyjnych. Tu również sprzeciwił się ograniczeniu pojęcia wyrobu medycznego jedynie do definicji zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych, bez uwzględnienia art. 132 tej ustawy (wyroki: z 5 grudnia 2017 r., sygn. akt I FSK 433/16, z 24 czerwca 2014 r., sygn. akt I GSK 631/13, oraz z 20 listopada 2013 r., sygn. akt I FSK 1715/12).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 27 września 2018 r., sygn. akt I FSK 1901/16