Limity, od których zależą podatkowe uprawnienia, będą w przyszłym roku niższe niż obecne. To efekt spadku średniego kursu euro.
Kurs ten, ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października, bierze się pod uwagę dla celów przeliczania limitów podatkowych i rachunkowych na kolejny rok. Wczoraj wynosił on 4,2795 zł za euro.
Jeżeli zatem w 2019 r. utrzymany zostanie dotychczasowy limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów PIT i CIT (1,2 mln euro), to będzie on wynosił 5 135 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). Będzie o 41 tys. zł niższy od tegorocznego.
Progi przychodów uprawniające przedsiębiorców do stosowania uproszczeń (zł) / Dziennik Gazeta Prawna
Status małego podatnika daje prawo np. do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro i zastosowania obniżonej stawki CIT (dziś wynosi ona 15 proc., od przyszłego roku ma to być 9 proc.).
Do Sejmu trafił już projekt zakładający podwyższenie tego limitu z 1,2 mln euro do 2 mln euro (projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców – druk sejmowy nr 2862). Początkowo zakładano, że zmiana ta zacznie obowiązywać już od 2019 r., ale obecnie przewiduje się późniejszy termin wejścia jej w życie – 1 stycznia 2020 r.

Księgi rachunkowe

Od dwóch lat natomiast limit 2 mln euro obowiązuje w ustawie o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395, ze zm.). Oznacza on, że ksiąg rachunkowych nie muszą prowadzić osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 2 mln euro. W tym wypadku kwota powstała po przeliczeniu nie jest zaokrąglana do 1 tys. zł.
Limit na 2019 r. wyniesie więc 8 559 000 zł. Będzie o prawie 68,4 tys. zł niższy niż obowiązujący dla 2018 r.

W VAT

Pułap 1,2 mln euro nadal będzie brany pod uwagę przy ustalaniu, czy podatnik jest mały dla celów VAT. Wspomniany projekt nowelizacji nie przewiduje zmiany w tym zakresie.
Ustawa o VAT przewiduje również inny limit – w wysokości 45 tys. euro, m.in. dla podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, agentów. W 2019 r. będą oni uznawani za małych, jeżeli kwota otrzymanych przez nich prowizji lub innego rodzaju wynagrodzenia (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy 193 tys. zł. Dla obecnego roku jest to o 1 tys. zł więcej (194 tys. zł).

Uproszczona amortyzacja

Po wczorajszym kursie przelicza się również próg jednorazowej amortyzacji przewidzianej dla małych podatników PIT i CIT oraz – pod pewnymi warunkami – przedsiębiorców rozpoczynających w danym roku działalność gospodarczą.
Chodzi o amortyzację maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Podatnicy mogą je jednorazowo amortyzować do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości 50 tys. euro. Dla 2019 r. próg ten będzie wynosić 214 tys. zł. Ulga ta stanowi pomoc de minimis.
Niezależnie od tego, wszyscy przedsiębiorcy (nie tylko mali i rozpoczynający biznes) mogą korzystać z innej metody jednorazowej amortyzacji – do kwoty nieprzekraczającej rocznie 100 tys. zł. To rozwiązanie nie stanowi pomocy de minimis. Dotyczy jednak tylko fabrycznie nowych środków trwałych zaliczanych do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (np. kotły grzewcze, maszyny, urządzenia), a więc bez samochodów (również ciężarowych).
Od 2018 r. obowiązuje też nowy wyższy limit wartości początkowej, który pozwala ująć środki trwałe bezpośrednio w kosztach podatkowych – jest to 10 tys. zł (wcześniej było 3,5 tys. zł).

Dla celów ryczałtu

Limity w euro obowiązują też podatników rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Próg przychodów wynosi 250 tys. euro, a przeliczanych kwot nie zaokrągla się do pełnych tysięcy.
W 2019 r. tę formę rozliczeń będą mogli wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (z pewnymi wyłączeniami), którzy w 2018 r. uzyska ją przychody nie wyższe niż 1 069 875 zł. Dla porównania obecny limit (dla 2018 r.) wynosi 1 078 425 zł.
W przypadku spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych brane są pod uwagę przychody wszystkich wspólników łącznie.
Ryczałtowcy z niskimi przychodami mogą korzystać z kwartalnego rozliczenia. W tym przypadku pułap wynosi 25 tys. euro. To oznacza, że raz na kwartał będą mogli rozliczać się w 2019 r. podatnicy, których przychody w 2018 r. nie będą wyższe niż 106 987,5 zł (obecnie limit ten wynosi 107 842,5 zł).
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest coraz bardzo popularny. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w 2017 r. skorzystało z niego ponad 1,1 mln osób. To o prawie 65 tys. więcej niż rok wcześniej.